Reakce Ministerstva práce a sociálních věcí na „Veřejný protest“ občanů s CFS

Stanovisko MPSV k obsahu podání „Veřejný protest“ zdravotně postižených chronickým únavovým syndromem (zkr. CFIDS/CFS) ze dne 15. května 2006

Jak už jsme vás informovali, skupina občanů – zdravých i nemocných CFIDS, která aktivně spolupracuje s naší redakcí, zorganizovala informační kampaň o problematice chronického únavového syndromu s podtitulem „Veřejný protest“ a rozeslala podrobné materiály řadě státních institucí, poslancům a senátorům ČR. Kromě povzbudivých odpovědí od některých oslovených osobností se v rámci těchto aktivit podařilo získat reakci též od Ministerstva práce a sociálních věcí (dále MPSV) ze dne 15. 5. 2006 s informacemi odlišnými od odpovědi, kterou MPSV odeslalo dne 8. 12. 2005 jako reakci na Petici 2005, tedy ještě před zahájením rozesílání „Veřejného protestu“ v roce 2006.

  • Za stěžejní sdělení MPSV v odpovědi z 8. 12. 05 lze považovat, že „…v nejbližších měsících se nepředpokládá novelizace vyhlášky č.284/1995 Sb. v platném znění…“, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.
  • V odpovědi ze dne 15. 5. 2006 však figuruje zpráva, že MPSV ve II.pololetí 2006 připraví návrh novely vyhl. č. 284/1995 Sb. s předpokládanou dobou nabytí účinnosti od 1. 1.2007 !

(Odpověď MPSV z 15. 5. 2006 je uveřejněna na konci článku.)

K aktuální reakci MPSV ze dne 15. 5. 2006:

  • K bodu 1 písm.a/ b/ „Veřejného protestu“

Věc: Požadavek o zastavení povinného odesílání všech pacientů s CFIDS na psychologicko-psychiatrická vyšetření.

Stanovisko MPSV (výtah): Pokud je CFS provázen poklesem duševních schopností je třeba prokázat jeho rozsah. Tudíž doplněním také o psych. vyšetření.

Naše reakce: Skutečnost je však taková, že i pacienti, kteří si nestěžují na tyto projevy, jsou rutině posudkovými lékaři na psychiatrické vyšetření posíláni! Protest pacientů v tomto bodě bude trvat, dokud nenabudou platnost opatření vedoucí k zamezení možnosti výskytu těchto nedemokratických praktik. Naše redakce má ve svém držení důkazy od vás nemocných v podobě platných dokumentů a zároveň i z vyjádření Ministerstva zdravotnictví k Petici 2005 vyplývá , že neopodstatněná psychiatrizace pacientů je holá skutečnost. Citujeme z odpovědi MZ ze dne 24. června 2005:

–          „… psychiatrické postižení převažuje vedle neurologických, endokrinologických a imunologických postižení“, nebo

–         „…dle českých odborníků a převažujících literárních údajů se za CFS skrývá zejména  p s y ch i a t r i c k é  postižení…“.

  • K bodu 1 písm.c/

Věc: Požadavek respektování standardu pro diagnostiku CFIDS/CFS a považovat CFS za neurologické onemocnění.

Stanovisko MPSV (zkráceno): Ministerstvo trvá na stanovisku ČLS JEP v souladu s prací dr. Slavíčkové „Chronický únavový syndrom v problematice posudkového lékařství“, tedy že CFS je syndrom= pouhý soubor příznaků a není uveden v Mezinárodní klasifikaci nemocí – MKN 10.

Diagnózu G 93.3 pro CFS odmítá z důvodu, že tato diagnóza je určena pro postinfekční únavový syndrom po onemocnění mozku se spolehlivě prokázanou infekční etiologií.

Naše reakce: V originále ICD – 10, jehož je MKN-10 překladem, jsou u diagnózy G 93.3 uvedeny dva pojmy: jednak postviral fatigue syndrome (zkr.PFS) a dále myalgic encephalomyelitis (zkr. ME). ME se používá jako ekvivalentní pojmenování CFS. Bylo by na místě, aby MPSV blíže specifikovalo, CO POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ PROKÁZÁNÍ infekční etiologie zánětu mozku, neboť naše redakce nemá ze zahraničních odborných zdrojů žádné informace o tom, že by se ME, či PFS od CFS rozlišovali spolehlivým prokázáním onemocnění mozku infekční etiologie. Pro příklad uvádíme německou implementaci ICD-10, kde je CFS uveden u kódu G 93.3.

Ministerstvo zdravotnictví v nové odpovědi ze dne 27. 4. 2006 uvedlo, že CFS je uznaným onemocněním, o čemž mimo jiné svědčí právě zařazení diag. v MKN-10.

Opět jsme svědky nejednotnosti v poskytovaných informacích a matení pojmů názvu nemoci v ČR, které významným způsobem poškozují nemocné s CFS.

  • K bodu 1 písm.d/

Věc: Požadavek, aby posudkové orgány neargumentovaly v posudcích skutečností, že CFS neexistuje a nelze CFS uznat za důvod pro přiznání ID. Zpochybnění úlohy poradního orgánu ČLS.

Stanovisko MPSV: Pokud ošetřující lékař diagnostikuje CFS, není tato diagnóza posudkovou službou zpochybněna. Pouze v nejasných a sporných případech může posudkový orgán provést další důkazy.

Naše reakce: Posudkoví lékaři takto v mnohých případech nepostupují a i přes platné zprávy ošetřujících lékařů pacientů, že jsou postiženi CFS, požadují doplnění o lékařské zprávy z oboru psychiatrie a od psychologa. Na jejich základě poté určují jako rozhodující příčinu nepříznivého zdr. stavu neurastenii, či jiné poruchy osobnosti a tyto zprávy před těmi z ostatních odborností upřednostňují. Opětovně vyzýváme vás čtenáře – pacienty s těžší formou CFS, kteří máte tuto zkušenost, kontaktujte naši redakciStále shromažďujeme důkazy od nemocných s těžkým CFS – žadatelů o invalidní důchod o tom, že byli neopodstatněně odesíláni na psych. vyšetření a byl jim zamítnut nárok na ID z důvodu stanovení nízkého procentuálního poklesu výdělečné schopnosti, a to díky nerespektování postižení CFS, ačkoli předložili platné zprávy ošetřujícího lékaře s touto diagnózou. Děkujeme vám všem, kteří už jste materiály poskytli. Potřebujeme však mnohem více vašich případů, aby byla tato věc nezpochybnitelná právě díky nedostatku důkazů.

Stanovisko MPSV (výtah): Pokud se v některých posudcích posudkové služby objevuje konstatování, že CFIDS nelze uznat za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav a příčinu poklesu výdělečné schopnosti invalidity – NELZE TENTO POSTUP POVAŽOVAT ZA SPRÁVNÝ.

Naše reakce: Už v samotné práci  „Chronický únavový syndrom v problematice posudkového lékařství“ z roku 2004 se uvádí, že na CFS nelze invaliditu přiznat. S tímto tvrzením se při posudkových řízení setkávají i nemocní, kteří nám píší své zkušenosti. Je nutné, aby MPSV kontaktovalo Českou správu sociálního zabezpečení a došlo ke sjednocení stanovisek a postupů.

  • K bodu 1 písm.e/

Věc: Zastavit postup, kdy je osobám s CFIDS/CFS přisuzována psychiatrická diagnóza. Při prokázaném CFS uznat, že má postižení větší dopad na snížení výdělečné schopnosti než další onemocnění, pro která se ID přiznává (diabetes, rakovina, chronické srdeční selhání).

Stanovisko MPSV (výtah): U jiných onemocnění je poškození nezvratné a mnohdy život ohrožující, zatímco u CFS dochází k přechodnému nebo dlouhodobému omezení.

Naše reakce: Toto údajně přechodné nebo dlouhodobé omezení však trvá desítky let (nebo i doživotně) a po dobu trvání těžkého CFS zůstávají nemocní velmi často jen s částečným ID a nebo jim není invalidita přiznána vůbec. A o to zde běží! Rozhodující je dopad na schopnost soustavné výdělečné činnosti a ten je srovnatelný s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, AIDS … (citace ze zdroje amerického Centra pro kontrolu nemocí).

Stanovisko MPSV (souhrn): MPSV uvádí, že posouzení podle psychiatrického postižení neznamená psychiatrizaci pacienta s odvoláním na § 6 odst. 6 vyhlášky č. 284/1995 Sb. – pokud v příloze č.2 není zdravotní postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, uvedeno, potom posudkový lékař stanoví procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdrav.postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.

Naše reakce: Navrhujeme provést prošetření postupu u žadatelů s CFS o invalidní důchod od roku 1997 a zjistit, zda záznamy z jednání posudkových komisí obsahují v odstavci „Výrok s citací právních závěrů a jeho odůvodnění“  – postup posuzování podle paragrafu 6 odst. 6 vyhlášky č. 284/95 Sb.

Posudková služba ve většině případů nepoužívá odstavec 6 nýbrž odst. 3 cit.paragrafu vyhl., kdy určuje zdrav. postižení, které je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého stavu. Při hodnocení CFS postupuje jako při SOUBĚHU více postižení, při němž z jednotlivých nálezů pořízených v rámci vyšetřování příčin CFS vybere jeden nález, který označí za příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (často neurastenii a poruchu osobnosti na základě vyšetření vyžádaných na doplnění spisu samotnými posudk. orgány)ale na toto dílčí postižení nelze ID přiznat, protože nedosahuje ani 66 % a někdy ani 33 % poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti.

  • K bodu 1 písm. f/

Věc: Požadavek na uplatnění objektivních zahraničních informací o CFS a respektování postupu posudkovými orgány při hodnocení CFS ve věci ID podle §6 odst. cit.vyhlášky.

Uznání CFS za neurologické onemocnění v souladu s ICD – 10.

Stanovisko MPSV: Podobné jako v bodě předchozím. MPSV uvádí, že v posledním roce neevidovalo žádnou stížnost na postup posuzování u CFS.

Naše reakce: Bohužel nemocní se u posudkových jednání setkávají s podáváním zavádějících informací, že na CFS nelze invaliditu přiznat. Posudkoví lékaři argumentují vypuštěním této diagnózy v roce 1997 z posudkových tabulek (přílohy 2 vyhl.284/95 Sb.) a neuvedením CFS v MKN. Nemocný občan často nemá potřebný rozsah znalosti právní oblasti týkající se posudkové služby, aby se mohl účinně bránit prostřednictvím příslušných podání. Z důvodu poskytnutí nesprávných informací se ani častokrát neodvolá proti rozhodnutí o nepřiznání invalidního důchodu, či ukončení pracovní neschopnosti, ačkoli jeho nepříznivý zdravotní stav trvá. Navíc utrpěla i důvěra pacientů ve spravedlivé řešení jejich stížností, což paradoxně může vést k jejich úbytku.

Situaci pacientů přesně chápeme – beznaděj a zklamání ze systému, nedostatek energie na obranu, když chybí na běžné denní úkony, ale přesto je důležité na pochybení neustále poukazovat. Ačkoli většinou nedosáhnete svými stížnostmi uznání pravdy, přesto tyto oprávněné stížnosti odesílejte, protože musí být evidovány a podle jejich počtu už nebude moci úřad zpochybnit to, co se při posuzování CFS běžně děje. Budeme-li mlčet a trpělivě snášet možnou diskriminaci, nakonec se to obrátí proti nám všem, jak je patrné z odpovědi MPSV. Pokud se vám děje bezpráví, braňte se a pošlete stížnost. Ozvěte se nám, ať víme, kolik stížností bylo nemocnými podáno.

Pro zajímavost si přečtěte zkušenosti pacientů, které hovoří za mnoho dalších případů:
1. http://me-cfs.eu/zapisniky-pacientu/nikol-tezka-mecfs-2/
2. http://me-cfs.eu/zapisniky-pacientu/dory-invalidni-duchod/

  • K bodu 1 písm.j/

Věc: Vzdělávání lékařů v problematice CFS.

Stanovisko MPSV : Systém vzdělávání lékařů má dlouholetou tradici a je dobře propracovaný.

Naše reakce: Ve vztahu k problematice CFS – tento tradiční a dobře propracovaný systém selhává.

  • K bodu 2 písm.a/b/c/d/e/

Věc: Domněnka o porušování právních předpisů (výčet uveden níže v orig. odpovědi MPSV).

Stanovisko MPSV: Ministerstvo opět využívá jako důkaz o nepodloženosti této domněnky fakt, že si pacienti s CFS nestěžují na postup posudkových lékařů ani individuálně ani prostřednictvím sdružení.

Naše reakce: „Kde není žalobce není ani soudce,“ proto je důležité aktivně konat ve svých případech. Ačkoli se vám jeví na první pohled marné snažit se o obranu svých práv, faktem zůstává, že každé individuální podání je platné, protože existuje zákonná povinnost úřadu veškerá podání občanů evidovat. A čím více jich bude evidováno, tím více důkazů o problému! Pokud se rozhodnete připojit k hromadnému podávání podnětů, potom bude váha tvrzení pacientů ještě silnější.

Odkaz: Výzva k zapojení proti diskriminaci pacientů s CFIDS/CFS

Aktuální odpověď MPSV ze dne 8.12.2005 v plném znění zhlédněte zde.

(Za povšimnutí stojí rychlost práce Ministerstva zdravotnictví, které podání ze dne 18.  5. 2005 předalo k vyřízení na MPSV dne 14. 11. 2005.)

Označeno s: ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*