10 objevů o biologii ME/CFS

Vydáno: 2. 12. 2008
Autor: Prof. MUDr. Anthony Komaroff
Překlad pro ME/CFS.cz: PaD
Aktualizace: 5. 5. 2017 a 24. 5. 2018

1. Chronický únavový syndrom není formou deprese, a mnozí pacienti s CFS nemají diagnostikovanou žádnou psychiatrickou poruchu. Je to jako u většiny chronických onemocnění – někteří pacienti s CFS se dostanou do deprese následkem dopadů nemoci na jejich životy, ale studie vesměs zjistily, že většina pacientů neměla před příchodem nemoci s depresí zkušenost.

2. CFS je stavem chronicky nízkého stupně imunitní aktivace. Je prokázána aktivace T buněk, aktivace genů odrážející imunitní aktivaci a zvýšená hladina chemických látek v imunitním systému zvaných cytokiny.

3. Existují významné doklady o špatně fungujících NK buňkách (natural killer cells) – leukocytech důležitých pro boj s virovými infekcemi. Studie se liší v názoru, jestli se u pacientů s CFS vyskytuje zvýšené množství NK buněk.

4. Vyšetření provedená magnetickou rezonancí našla u pacientů s CFS abnormality v bílé hmotě v mozku. Typicky se jedná o malé oblasti (zlomky centimetru) přímo pod kůrou mozkovou, v neokrajovější oblasti mozkových hemisfér. Byly rovněž pozorovány změny v objemu šedé hmoty.

5. Pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT) a pozitronové emisní tomografie (PET) byly u lidí s CFS odhaleny abnormality v mozkovém metabolismu. Jiné studie vyslovují hypotézu, že nefunguje správně energetický metabolismus a oxidační elektronový přenosový řetězec v mitochondrii pacientů s CFS.

6. U pacientů s CFS se vyskytují abnormality v mozkovém neuroendokrinním systému, obzvláště potlačení hypotalamo – hypofyzárně – nadledvinové osy (HPA osy), ale také hypotalamicko – prolaktinové osy i osy hypotalamicko – růstový hormon.

7. U pacientů s CFS jsou běžné kognitivní poruchy. Nejčastěji dokumentovanými odchylkami jsou problémy se zpracováním informací, pamětí a/nebo udržením pozornosti.

8. Mnohé nezávislé výzkumy prokázaly odchylky v autonomním nervovém systému. Jedná se o neschopnost těla udržovat krevní tlak, když osoba vstane, abnormální tepovou frekvenci v reakci na vstanutí a neobvyklé proudění krve v žilách v nohou. Některé studie také vykazují nízkou hladinu krevního objemu.

9. Pacienti s CFS mají porušenou expresi genů, které jsou důležité pro energetický metabolismus. Energie pochází z určitých přírodních chemických látek, které jsou uvnitř každé buňky zpracovávány enzymy. Tyto enzymy jsou řízeny specifickými geny. Další výsledky genomických výzkumů odhalují zapojení genů spojených s aktivitou HPA osy, sympatického nervového systému a imunitních funkcí.

10. Jsou prokázány častější latentní aktivní infekce různých herpesvirů a enterovirů. Herpesviry zahrnují Epstein-Barr, HHV-6 a cytomegalovirus. Jiní infekční činitelé jako bakterie způsobující Lymskou boreliózu. Ross River virus nebo atypická pneumonie mohou také vyvolat CFS.

Uvedené shrnutí výsledků výzkumu CFS zpracoval Anthony Komaroff, MD, profesor lékařství na Harvardské lékařské fakultě, senior lékař v bostonské nemocnici Brigham a Women’s Hospital a vedoucí editor zdravotnických publikací Harvard Health Publications.
Dr. Komaroff pokračuje ve výzkumném programu CFS, dosud publikoval přes 230 vědeckých článků a příspěvků do knižních publikací. 

Zdroj: The CFIDS Association of America
www.cfids.org ■ 704-365-2343

Přeloženo z ESME, online:
http://esme-eu.com/resources-guidelines/ten-discoveries-about-the-biology-of-cfs-article35-112.html

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Aktualizace v roce 2018
Tempo výzkumu ME/CFS se zejména v posledních letech zvyšuje se svými pozoruhodnými zásadními objevy a biomarkery, které ukazují více než kdy před tím, že ME/CFS je definitivní, objektivní a měřitelné multisystémové onemocnění. Největších pokroků bylo dosaženo v těchto nejžhavějších oblastech: mozek (CNS), cvičení (nevolnost po námaze – post-exertional malaise [PEM]), imunitní systém (infekční agens), energetický metabolismus/mitochondrie, genové struktury a genová exprese (epigenetické) studie, studie mikrobiomu. Chcete-li se seznámit s aktuálním souhrnem výzkumu od prof. MUDr. Anthony Komaroffa, klikněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=VprqU9knS4Y

Aktualizace v roce 2019
Komaroff AL. Advances in Understanding the Pathophysiology of Chronic Fatigue Syndrome. JAMA. 2019;322(6):499–500.
https://doi.org/10.1001/jama.2019.8312

„V té době [polovina 80. let minulého století] nebylo o základní biologii [ME/CFS] nic známo. A protože výsledky mnoha standardních laboratorních testů byly normální, lékaři říkali pacientům, že „s nimi není nic špatně“. Bylo zde ovšem i alternativní vysvětlení: že běžné testy nejsou těmi správnými pro odhalení základních abnormalit u této nemoci.

Za posledních 35 let zdokumentovaly tisíce studií z laboratoří po celém světě základní biologické abnormality zahrnující mnoho tělesných systémů u pacientů s ME/CFS ve srovnání se vzorky zdravých lidí: zkrátka, něco tady není v pořádku. Navíc, většinu z těchto abnormalit nelze odhalit standardními laboratorními testy.“

– Prof. MUDr. Anthony Komaroff, JAMA 2019 –


Pozn. red. ME/CFS.czech: CFIDS Association of America se změnila na Solve ME/CFS Initiative (SMCI).