Reakce na britskou studii PACE publikovanou v Lancetu

V březnu 2011 vyšla v časopise Lancet studie, která porovnávala terapii úpravou životní tempa (v orig. adaptive pacing therapy – APT), speciální kognitivně behaviorální terapii (cognitive behavioral therapy – KBT), terapii postupným zvyšováním fyzické aktivity (graded exercise therapy – GET) a specializovanou lékařskou péči (specialist medical care – SMC) a zjišťovala jejich účinnost a bezpečnost. Náklady na tuto studii (PACE Trial) se vyšplhaly přes 4 miliony liber. Celkově se jí zúčastnilo 641 pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFS) primárně diagnostikovaných Oxfordskými kritérii. Podle závěrů PACE Trial jsou všechny čtyři terapie pro pacienty s CFS bezpečné a účinné, nejlépe hodnocené ze všech čtyř byly KBT a GET.

Zdroj: Comparison of adaptive pacing therapy, cognitive behaviour therapy, graded exercise therapy, and specialist medical care for chronic fatigue syndrome (PACE): a randomised trial, Prof PD White MD, KA Goldsmith MPH, AL Johnson PhD, L Potts MSc, R Walwyn MSc, JC DeCesare BSc, HL Baber BSc, M Burgess PhD, LV Clark PhD, DL Cox PhD, J Bavinton BSc, BJ Angus MD, G Murphy MSc, M Murphy FRCP, H O’Dowd PhD, D Wilks FRCP, Prof P McCrone PhD, Prof T Chalder PhD, Prof M Sharpe MD, The Lancet, Volume 377, Issue 9768, Pages 823 – 836, doi: 10.1016/S0140-6736 (11) 60096 – 2, http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(11)60096-2/fulltext

Stručné info k porovnávaným terapiím: KBT pro ME/CFS je založena na předpokladu, že kognitivní proces (strach z aktivity) a z toho vyplývající změny v chování (vyhýbání se aktivitě) společně ovlivňují fyziologické procesy, které udržují únavu. KBT se proto snaží ovlivňovat a měnit tyto vzorce myšlení a chování (nejedná se tedy o stejný druh KBT, který pomáhá pacientům s mnoha vážnými chorobami vyrovnat se s novou životní situací). GET si klade za cíl postupně zvýšit fyzickou aktivitu pacienta. SMC zahrnovala odbornou péči (rady lékaře ohledně úprav životního stylu – vyvarovat se jak přehnané aktivity, tak i úplné nečinnosti, léčbu příznaků jako je zlepšení bolesti, nespavosti a nálady). APT je přístup nově sestavený přímo pro PACE Trial. Jde v něm o zmapování zásob energie a její systematické zvyšování. APT (adaptive pacing therapy) se neshoduje s metodou Pacing (příznivě hodnocenou pacienty), ačkoliv autoři studie tvrdí opak. Metoda Pacing učí pacienty naslouchat svému tělu a přizpůsobit činnosti aktuálnímu stavu, tak aby nedocházelo k přetížení, které má za následek zhoršování nemoci. Podle rozsáhlého průzkumu britské Asociace pro ME „Managing my M.E.“ o účinnosti různých terapií (najdete ZDE), byla metoda Pacing dle respondentů efektivnější než KBT a GET. Autoři PACE Trial dospěli k opačným závěrům. KBT a GET dopadla o trochu lépe než APT a SMC.

Stanovisko ME/CFS.cz k PACE Trial
Vydáno dne 8. 3. 2011

 1. Oxfordská kritéria, použitá v PACE Trial jako výchozí, nediagnostikují neurologickou nemoc myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom (MKN-10, G93.3), nýbrž jen heterogenní skupinu lidí s chronickou únavou. Proto jsou výsledky PACE Trial irelevantní.
  Aktualizace 2. 7. 2015: Sada závěrů nezávislého panelu expertů svolaného Národním ústavem zdraví USA (NIH) obsahuje doporučení, aby Oxfordská definice byla definitivně opuštěna (Více zde: https://prevention.nih.gov/programs-events/pathways-to-prevention/workshops/me-cfs/workshop-resources, český překlad výtahu ze zkrácené verze závěrečné zprávy panelu P2P stáhněte ZDE).
 2. Zahraniční organizace důrazně upozorňují na skutečnost, že GET má v řadě případů za následek zhoršení zdravotního stavu pacientů s ME/CFS. ME/CFS.cz zastává stanovisko, že PACE Trial přesvědčivě neprokazuje bezpečnost této metody pro pacienty s neurologickou nemocí ME/CFS (MKN-10, G93.3).
  Aktualizace 27. 4. 2015: Dne 10. 2. 2015 byla zveřejněna zpráva Institutu medicíny ([IOM], nyní Národní akademie medicíny [NAM]) americké Národní akademie věd, která byla zveřejněna pod názvem „Širší pochopení myalgické encefalomyelitidy/chronického únavového syndromu: Redefinice nemoci“. Tato zpráva dospěla k závěru, že PEM (nevolnost po námaze) je primární vlastností ME/CFS. Z toho vyplývá, že přítomnost PEM by měla být kontraindikací pro použití GET u ME/CFS. Plnou verzi zprávy lze stáhnout zde: https://bit.ly/2eGX6RV
 3. KBT, GET, APT ani Pacing nejsou metody léčby. Nemohou vyléčit žádnou somatickou nemoc, proto neléčí ani ME/CFS. Autoři studie sice netvrdí, že se jedná o léčbu ME/CFS, ale mnohá zahraniční média o studii tímto způsobem mylně informovala, aniž by se proti tomu autoři ohradili. Na základě studie PACE vydaly některé zdravotnické agentury léčebné doporučení pro KBT a GET jako účinné a bezpečné pro ME/CFS. Momentálně jsou tato doporučení revidována. Proto považujeme za nutné zdůraznit tato fakta.
 4. KBT, GET, APT, Pacing nejsou metody léčby, nýbrž strategie zvládání nemocí. Jejich přínosem může být určité zvýšení kvality života pacientů, aby se lépe adaptovali na změněné životní podmínky způsobené chronickým onemocněním. (U některých případů mohou poněkud zmírňovat některé příznaky a drobně zlepšovat zdravotní stav.) Strategie zvládání nemocí nelze považovat za primární léčbu, ale podpůrnou, tak jako u jiných vážných onemocnění, kde tvoří doplnění k základní léčbě. Použití těchto strategií je přísně individuální a mělo by respektovat nejenom celkový zdravotní stav pacienta, ale i jeho vůli, jestli má o tento způsob podpory zájem.
  Plně respektujeme, že pro osoby, které jsou chronicky unavené, ale které nespadají do kategorie definované jako myalgická encefalomyelitida/chronický únavový syndrom, mohou být různé psychoterapie jako GET a KBT užitečné. To znamená, že pokud je pacient chronicky unavený kvůli depresi, rakovině, roztroušené skleróze nebo jinému onemocnění než ME/CFS, může najít v těchto terapiích úlevu. Ale pokud pacient trpí ME/CFS, pak KBT přizpůsobená ME/CFS není účinná a GET je dokonce nebezpečná. Jak bylo vědecky dokázáno, ME/CFS není duševní ani psychosomatická nemoc.
 5. Finanční prostředky by měly být věnovány na biomedicínský výzkum přesně definované skupiny pacientů (diagnostikované Kanadskými kritérii) a na hledání skutečně účinné léčby. PACE Trial nepřináší žádné nové stěžejní poznatky. Vysoké výdaje na opakované ověřování těchto doplňkových terapií (KBT a GET) je plýtváním finančními prostředky, které by mohly najít mnohem účelnější využití.

Analýza studie PACE provedená týmem ME Analysis

Celou analýzu lze najít zde: http://evaluatingpace.phoenixrising.me/homepageanim.html
Více zde:
http://phoenixrising.me/archives/15567
http://www.cortjohnson.org/blog/2013/03/01/not-keeping-pace-analysis-suggests-cbtget-study-findings-in-chronic-fatigue-syndrome-mecfs-biased-and-overstated/

Video 1

Video 2

Dotazník SF-36 fyzická funkce – měřící fyzickou aktivitu (výkonnost):
Následující otázky se týkají činností, které děláváte během svého typického dne.
Omezují Vaše zdraví nyní tyto činnosti? Jestliže ano, do jaké míry?

a) usilovné činnosti jako je běh, zvedání těžkých předmětů, provozování náročných sportů
b) středně namáhavé činnosti jako je posunování stolu, luxování, hraní kuželek, jízda na kole
c) zvedání nebo nošení běžného nákupu
d) vyjít po schodech několik pater
e) vyjít po schodech jedno patro
f) předklon, shýbání, poklek
g) chůze asi jeden kilometr
h) chůze po ulici několik set metrů
i) chůze po ulici sto metrů
j) koupání doma nebo oblékání bez cizí pomoci

Jak se odpovědi bodují, vysvětluje video.

Průměrné skóre zdravých dospělých lidí – přibližně 95+ (různé studie)
Chronické selhání srdce 1. stupně – 79
Revmatoidní artritida – 62
Pacienti na dialýze – 50

Děkujeme za souhlas od ME Analysis přidat české titulky.


Journal of Health Psychology
Volume 22, Issue 9, August 2017
Special Issue: The PACE Trial

http://journals.sagepub.com/toc/hpqa/22/9

Aktualizace 19. 3. 2018

Nizozemská zdravotní rada (Dutch Health Council) dnes zveřejnila své revidované doporučení pro ME/CFS. Tento nezávislý poradní orgán je nejdůležitější vědeckou radou v oblasti veřejného zdraví a lékařského výzkumu v této zemi. Jeho doporučení tvoří základ pro legislativu. KBT a GET již nejsou v Nizozemsku pro pacienty s ME/CFS povinné – už jim nemůže být odpírané přiznání invalidity na základě toho, že se nepodrobili těmto terapiím.
Více zde: https://bit.ly/2HKRFdH

Aktualizace 31. 7. 2017

Dne 3. 7. 2017 proběhla zásadní aktualizace webových stránek o ME/CFS amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), nejnavštěvovanějšího zdroje informací o ME/CFS: https://www.cdc.gov/me-cfs/index.html

CDC odstranilo všechny zmínky o léčebných strategiích nebo léčbě ME/CFS kognitivně-behaviorální terapií (KBT) a terapií postupným navyšováním cvičení (Graded Exercise Therapy – GET).
Více zde: http://me-cfs.eu/cdc-aktualizovalo-informacni-stranky-o-mecfs/

Aktualizace 3. 5. 2017

PLOS ONE uveřejnil Upozornění na možné pochybení v článku (Expression of Concern) ke studii PACE. Více viz zde.

Aktualizace 26. 9. 2016

Dne 21. 9. 2016 byla zveřejněna předběžná reanalýza surových dat z PACE trial provedená Mattheesem a kol. (2016). Bližší informace jsou k dispozici na http://me-cfs.eu/predbezna-reanalyza-britske-studie-pace/

Aktualizace 10. 9. 2016

Blokáda informací k PACE konečně skončila!

Queen Mary University of London (QMUL) vydala podklady ke studii známé zkráceně jako PACE pacientovi Alemu Mattheesovi, který je požadoval od března 2014 na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Vydání dat předcházely všemožné obstrukce a proběhlo až v poslední den lhůty na podání odvolání proti soudnímu nařízení. Více o této významné události čtěte zde.

Této události předcházelo:

http://www.virology.ws/2016/09/06/open-letter-to-queen-mary-university-london-about-pace/
http://www.virology.ws/2016/09/01/trial-by-error-continued-my-questions-for-lancet-editor-richard-horton/
http://www.virology.ws/2016/08/29/once-again-lancet-stumbles-on-pace/

Aktualizace 16. 8. 2016

Konec s utajováním podkladů pro nezávislé přezkoumání PACE!
Data z kontroverzní studie známé pod zkratkou PACE, jejichž vydání na četné žádosti bylo opakovaně pod různými záminkami zamítnuto, musí být dle rozhodnutí soudu v anonymizované formě uvolněna, tak aby je bylo možné přezkoumat nezávislými odborníky. Byla to právě PACE, na jejímž základě se rozjela masivní mediální kampaň zveličující její výsledky a poškozující pacienty tvrzením, že ME/CFS lze úspěšně léčit speciální cvičební terapií (GET) a speciálním druhem kognitivně behaviorální terapie (KBT). Více informací k události viz níže:
17. 8. 2016
http://retractionwatch.com/2016/08/17/uk-tribunal-orders-release-of-data-from-controversial-chronic-fatigue-syndrome-study/
http://wames.org.uk/cms-english/2016/08/%EF%BB%BFtribunal-orders-release-of-pace-data%EF%BB%BF/
http://www.meaction.net/2016/08/17/qmul-studying-pace-data-release-ruling/
http://www.healthrising.org/forums/threads/the-pace-trials-big-stumble-uk-tribunal-orders-release-of-pace-data.4776/
19. 8. 2016
http://www.centreforwelfarereform.org/news/major-breaktn-pace-trial/00296.html
22. 8. 2016
https://www.wddty.com/news/2016/08/researchers-who-claimed-chronic-fatigue-is-all-in-the-mind-forced-to-disclose-data.html

V reakci na žádosti amerických pacientských organizací a aktivistů v čele s Mary Dimmock vydala americká Agentura pro výzkum a kvalitu zdravotní péče (AHRQ) dodatek ke své zprávě z roku 2014. Podle nového přezkumu panelem odborníků AHRQ neexistuje dostatečný důkaz o účinnosti KBT a GET u pacientů s ME nebo ME/CFS. A právě tyto dvě terapie (speciální způsob cvičení a psychoterapie) se v mnoha zemích doporučují jako účinné. Je nepřípustné doporučovat pacientům neúčinné terapie jenom proto, že jsou levné, propagované a jiné zatím nejsou široce dostupné. Doufejme, že se v souladu s EBM (medicínou založenou na důkazech) v brzké době aktualizují stěžejní informační prameny o nemoci, ve kterých se tyto terapie stále ještě doporučují. Více o této události viz zde:
http://occupyme.net/2016/08/16/ahrq-evidence-review-changes-its-conclusions/ (16. 8. 2016)
http://www.healthrising.org/blog/2016/08/18/federal-report-says-almost-no-evidence-cbtget-work-chronic-fatigue-syndrome-mecfs/ (18. 8. 2016)
https://effectivehealthcare.ahrq.gov/ehc/products/586/2004/chronic-fatigue-report-160728.pdf

STANOVISKA  K PACE TRIAL zahraničních organizací, odborníků na ME/PVFS/CFS a některých novinářů dlouhodobě se věnujících této problematice:

Aktualizace 11. 2. 2016:

Šest vážených vědců zaslalo před třemi měsíci společný otevřený dopis do Lancetu (který studii zveřejnil). V dopise poukázali na vážné nedostatky studie a žádali o nezávislou reanalýzu jejích dat. Za jejich čestný postoj jim patří velký dík celého našeho společenství. A upřímný dík zároveň patří novináři Davidu Tullerovi za jeho sérii článků, ve které analyzoval studii PACE. Články představovaly významnou protiváhu oslavné mediální kampani na studii PACE. Díky panu Tullerovi se o studii začali podrobněji zajímat i lidé mimo pole ME/CFS. Kdyby se neobjevilo těchto sedm statečných, utrpení pacientů a jejich rodin by kvůli PACE ještě vzrůstalo. Tato vlivná studie by měla obrovský negativní dopad jak na mediální prezentaci našeho onemocnění, tak i na zdravotní péči o pacienty. I bez PACE jsou lidé s ME/CFS ohroženou skupinou, co se týká postoje společnosti a zdravotnicko-sociálního zanedbávání. Proto nás velmi těší, že se k otevřenému dopisu pro Lancet nově připojila skupina dalších 36 vědců a lékařů! Tato dobrá zpráva se objevila na ME action zde: http://www.meaction.net/…/36-more-scientists-join-open-let…/

Aktualizace 19. 11. 2015:

Práce týmu autorů studie PACE pro pojišťovací společnosti prý „nesouvisí“ s PACE. Je to ale pravda? Vincent Racaniello Ph.D., profesor mikrobiologie a imunologie na College of Physicians and Surgeons na Columbia University, dochází k závěru, že je tomu přesně naopak, než deklarují autoři PACE. Výzkum a zjištění PACE mají, zdá se, velmi mnoho společného s konzultační prací autorů PACE pro pojišťovací společnosti. Více viz:
http://watchingthewatchers.org/indepth/1431676/trial-error-continued-pace-teams

Aktualizace 24. 4. 2016:

Centrum pro reformu sociální péče (Centre for Welfare Reform) vydalo 64-stránkovou zprávu (http://www.centreforwelfarereform.org/…/in-the-expectation-…), která kritizuje studii PACE a diskutuje souvislost se sociální reformou a škrty v dávkách při invaliditě ve Velké Británii. George Faulkner, autor zprávy a nezávislý vědec, diskutuje o tom, jak biopsychosociální model pomohl vytvořit v Británii situaci, kdy jsou nemocní vnímáni tak, jako že mají schopnost a povinnost léčit se změnou svého myšlení a chování. Faulkner poukazuje na závažné nedostatky v biopsychosociálním výzkumu a píše, že kdyby homeopatická nebo farmaceutická společnost provedla studii a prezentovala její výsledky stejným způsobem, jakým vše proběhlo u studie PACE, bylo by nepravděpodobné, že by britská vědecká obec přehlédla její problémy. Autor rovněž diskutuje vazby mezi biopsychosociálním hnutím, vládou a pojišťovnictvím. Dochází k závěru, že je neetické, jakým způsobem je biopsychosociální model používaný a podporovaný, a to při chybějících důkazech, které by podporovaly množství přijatých tvrzení.“
Zdroj: http://www.meaction.net/…/centre-for-welfare-reform-critic…/

Aktualizace 13. 11. 2015:

– 6 vážených vědců požaduje po Lancetu uvolnění dat k nezávislému přezkumu studie PACE.
An open letter to Dr. Richard Horton and The Lancet , (Virology blog, 13. 11. 2015)

Uninterpretable: Fatal flaws in PACE Chronic Fatigue Syndrome follow-up study, (James Coyne PhD, 29. 10. 2015)

Aktualizace 30. 10. 2015:

TRIAL BY ERROR: The Troubling Case of the PACE Chronic Fatigue Syndrome Study , (David Tuller, 21. 10. 2015)

Press release, ME Association | We challenge the PACE Trial follow-up report in today’s ‘Lancet Psychiatry’, (MEA, 28. 10. 2015)

————————————————————–

‚ME Association press statement about the results of the PACE study‘ Shepherd (MEA, 18. 2. 2011)

‚Initial Statement on the PACE Trials‘ (Invest in ME, 18. 2. 2011)

PACE: “surprising and disappointing” AfME (AfME, 18. 2. 2011)

‚Collective International Professional Response to PACE Required? Feel free to REPOST this to proffesionals and campainers‘ Anglia ME Action (UK) (ESME, 18. 2. 2011)
A Hitch in its Step: PACE Trial Indicates CBT/GET No Cure For CFS, 60% of Patients Show No Significant Effects, Cort Johnson (PHOENIX Rising, 19. 2. 2011)

‚CBT and exercise no cure for ME / CFS sufferers‘ Lisa Forstenius (EMEA: RME Sweden, 20. 2. 2011)

‚Falling Off the PACE: Analysis of the Lancet study‘ CAA (CAA Facebook, 20. 2. 2011)

‚ Too Big to Fail: Commentary on the PACE Trial‘ K. Kimberly McCleary (CFIDS Association, 21. 2. 2011)

Letter to the Lancet on the PACE Trial from Northern Irish ME Association Hull & Reid (Northern Ireland ME Association, 21. 2. 2011)

‚Publication of ‚PACE‘ Trial Findings in ‚The Lancet‘. 25% ME Group Press Release‘25% ME (Facebook: Laura Judd, 22. 2. 2011)

‚ME – the truth about exercise and therapy‘ Jane Colby FRSA, Executive director, The Young ME Sufferers Trust (Guardian, 24. 2. 2011)

IACFS/ME Statement on the PACE Trial: The Issue of Illness „Reversal“ Friedberg (IACFS/ME, 24. 2. 2011)

‚Full version of letter sent to The Times‘ Sir Peter Spencer, Chief Executive, Action for M.E. (AfME, 25. 2. 2011)

‚Ongoing strategy in response to PACE‘ AfME (AfME, 25. 2. 2011)

‚Pace Trial : the facts at a glance‘ Greg Crowhurst (Stonebird, 25. 2. 2011)

‚UK Pace Trials: When Misguided Doctors Can Do More Harm Than Good‘ WPI (WPI, 1. 3. 2011)

ME/CFS Australia response to PACE Trial findings, (ME/CFS Australia, 3. 3. 2011)

‚To the Editors of Lancet‘ McCleary (CAA, 4. 3. 2011)

The PACE trial: do you also get so tired of this?, Marc van Impe, medical journalist, Belgium

Troubles of Chronic Fatigue Syndrome Start With Defining It, David Tuller, 4. 3. 2011

PACE trial aftermath: ME Association seeks meeting with the Science Media Centre, Charles Shepherd, (MEA 10. 3. 2011)

COMPLAINT TO THE RELEVANT EXECUTIVE EDITOR OF THE LANCET ABOUT THE PACE TRIAL ARTICLES PUBLISHED BY THE LANCET Malcolm Hooper, březen 2011

Rejected Letters to the Lancet

Reporting of Harms Associated with Graded Exercise Therapy and Cognitive Behavioural Therapy in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome

Vydáno dne 08. 03. 2011

Poslední aktualizace: 26. 3. 2018

Označeno s: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*