PETICE PROTI PORUŠOVÁNÍ LIDSKÝCH A OBČANSKÝCH PRÁV ČESKÝCH PACIENTŮ S ME/CFS 2007

Vážení spoluobčané,

reprezentujeme početnou skupinu českých pacientů těžce zdravotně postižených chorobou ME/CFS. Věříme, že si najdete pár minut času na stručné seznámení s vážnou situací nejméně 40 000 občanů v naší zemi.

Pacienti s tímto nejasně definovaným postižením se desítky let ocitají v nepřijatelné situaci, kdy jsou zanecháni svému osudu a většinou se jejich zdravotní problémy neprávem a bez jakéhokoli objektivního důkazu odsouvají pod psychologické nebo psychiatrické stavy. Ve společnosti existují tisíce takto skrytých případů pacientů trpících vysilujícími fyzickými symptomy bez řádné diagnostiky, léčby, péče a podpory. Lékařská věda se stále vyvíjí. Každým rokem přibývá poznatků o předtím problematicky diagnostikovatelných chorobách. Jedině čas (a nedostatečně financovaný biomedicínský výzkum) stojí mezi současným nedostatkem poznání a budoucími odpověďmi, které odhalí mechanismy těchto stavů. Řada jiných svého času neobjasněných chorob byla v počátcích rovněž chybně zahrnována pod psychiatrická postižení. Za příklad můžeme uvést roztroušenou mozkomíšní sklerózu (RS). Psychologický přístup RS nikdy neléčil a nemůže vyléčit ani ME/CFS. Toto onemocnění pacientům způsobuje bolesti a závažné fyzické problémy plynoucí z dysfunkce orgánů a systémů – žláz s vnitřní sekrecí, imunity, nervů, cév, proto by mělo být vyšetřované a ošetřované neodkladně, bez ohledu na skutečnost, že mnoho otázek zůstává stále otevřených.

Pečlivý lékařský přístup v období nástupu symptomů a předpis léčby podle převažujících příznaků a zjištěných léčitelných potíží jsou nezbytné postupy k minimalizaci škod a k zastavení vývoje poruch, které se časem nabalují a řetězí. Čím dříve se podaří stanovit diagnózu a navrhnout vhodné léčebné postupy, tím více šancí má pacient na zlepšení, návrat k plnohodnotnému životu a k práci. Odmítání potíží pacientů v ordinacích a snaha objasňovat je převážně psychosomatickými mechanismy vede k prodražování pro společnost a k prodlužování utrpení nemocných. Dokonce i v případě, kdy se na vypuknutí nemoci a nastolení patologických změn v těle na počátku vedle infekce podílely určitou částí faktory nadměrné psychické zátěže, přesto se pacient bez organického zásahu v převážné většině případů zotavovat nezačne.

Arthur Schopenhauer napsal, že pravda vždy prochází třemi stádii. Nejprve je zesměšňována. V druhém je agresivně vyvracena. Ve třetím je přijata jako samozřejmost. Pacienti s ME/CFS dlouhodobě apelují, aby první dvě stádia byla konečně překonána a zodpovědné úřady nastolily stádium třetí, které přinese zdravotně postiženým těžkou formou ME/CFS naději na důstojný život.

Pro zdravotně postižené ME/CFS v petici nežádáme žádné mimořádné či nadstandardní výhody. V petici požadujeme základní podmínky zakotvené v právním řádu a cílem je též poukázat na pravděpodobné porušování Listiny základních práv a svobod  čl. 1 ,  čl. 2 odst. 2) ,  čl. 3  odst. 1) a 3) , čl. 4 odst. 4)  , čl.26 odst. 3), čl. 30  odst. 1) , čl. 36 odst. 3), čl. 37 odst. 3) a porušování dalších zákonů a předpisů vázaných ke zdravotní a sociální péči v české republice.

Prosíme, podpořte svými podpisy (tato akce je ukončena)

PETICI  PROTI  PORUŠOVÁNÍ  LIDSKÝCH  A  OBČANSKÝCH  PRÁV čESKÝCH PACIENTů S BENIGNÍ MYALGICKOU ENCEPHALOMYELITIDOU/CHRONICKÝM ÚNAVOVÝM SYNDROMEM

proti možné cílené ,,likvidaci“ spočívající v nerespektování potřeb zdravotně postižených  ME/CFS v české republice, proti ignorování a neřešení jejich kritické zdravotně-sociální situace orgány veřejné moci.

Souhrn: V petici zdravotně postižení nemocí ME/CFS požadují nápravu přístupu ke komplexní lékařské i sociální péči v České republice, ukončení bagatelizace nemoci a následků, které způsobuje, odstranění dezinformací a polopravd, které vedou k jejich diskriminaci a sociálnímu vyloučení.

Summary: Patients affected by ME/CFS disease require in the petition better access to both complex medical and social care in the Czech Republic, termination of downplaying of the disease and its consequences, displacement of misinformation and half-truth information, which contribute to their discrimination and social exclusion.

Adresátem petice je:

Vážená paní MUDr. Džamila Stehlíková
ministryně vlády české republiky pro
oblast lidských práv a národnostních menšin
Úřad vlády  ČR
Nábřeží Edvarda Beneše  4
118 01   Praha1

Petici podává:

Ing. Jana Outratová CSc.

Případné dotazy zasílejte na e-mail:

soscfids@centrum.cz

Členové petičního výboru:

Ing. Jana Outratová CSc.
Ing.  Danuše Nedělová
Mgr. Alena Kostrejová DiS.
Lenka Králová

Úplný text petice najdete na:

http://me-cfs.eu/wp-content/uploads/2019/04/pplop_2006_full.pdf

Příloha 1- ZOPN text: http://me-cfs.eu/wp-content/uploads/2007/06/ZOPN_3_07.pdf

Technické upozornění: Stahování PDF souborů může v závislosti na typu PDF readeru, který používáte na svém počítači, trvat delší dobu. Vyčkejte úplného načtení textu.

Podpisový arch k petici můžete vytisknout na:

http://www.me-cfs.cz/PPLOP07/arch.pdf (tento odkaz fungoval jen v době sběru podpisů)

Ručně podepsané petiční archy zasílejte na adresu:

Lenka Králová
L******
č.p.: ***
*** **
(tato adresa zveřejněna jen po dobu sběru podpisů)

O podpis můžete požádat členy rodiny, přátele a sousedy. Poproste, zda by petici vzali k podpisu do zájmových spolků a sdružení, na sportoviště, kam dochází. Petici s podpisovými archy je přípustné po dohodě s vlastníky objektů (bez domluvy riskujete znehodnocení listin) vystavit na vhodných veřejných místech jako jsou obchody, lékárny, čekárny, úřady, knihovny apod. Shromažďováním podpisů na  místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let. Čím více podpisů se podaří shromáždit, tím lépe. Samozřejmě význam má úplně každý zaslaný podpis a podpisový arch!

Propagace, osvěta:

Informační brožury z následujících odkazů můžete vytisknout, rozmnožit a jako stručný informační leták mít k dispozici nebo rozdávat při sběru podpisů.

Petici můžete podpořit přes elektronický formulář (dole na webstránce):

http://www.PetitionOnline.com/pplop07/petition.html  

Sběr podpisů končí dne 30.září 2007 !

———————————————-               

Zákon o právu petičním  č. 85/1990 Sb. – část

  • 4  Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan  nebo petiční  výbor  může  každým způsobem,  který neodporuje zákonu,  vyzývat  občany,   aby  petici  svým  podpisem podpořili. K podpisu pod petici  občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud  podpisové archy  neobsahují text  petice, musí být označeny  tak,  aby  bylo  zřejmé,  jaká  petice  má  být  podpisy podpořena;  dále  na  nich  musí  být  uvedeno  jméno,  příjmení a bydliště  toho,  kdo  petici  sestavil,  nebo  jméno,  příjmení  a bydliště toho, kdo je oprávněn  členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K  účelu  uvedenému  v  odstavci  1  mohou  být  petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu  není  třeba  povolení  státního  orgánu,  nesmí však dojít k omezení provozu  motorových a jiných  vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním  podpisů  na  místě  přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*