Neurastenie není chronický únavový syndrom

Autor: Redakce ME/CFS.cz
Vydáno: 2. 4. 2005
Datum poslední aktualizace: 19.2.2020

Současná fakta

Podle Světové zdravotnické organizace nejsou „chronický únavový syndrom“ a neurastenie totožné zdravotní poruchy.

ME/CFS je získané, organické, patofyziologické, multisystémové (neuro-imunitně-endokrinní) onemocnění, které se vyskytuje sporadicky i v ohniscích. Přesvědčivý důkaz výzkumu patofyziologických a biochemických abnormalit (více než 5.000 vědeckých studií) rozpoznává ME/CFS jako zřetelnou biologickou klinickou nemoc. Nejedná se o lehkou duševní poruchu – neurastenii, formu deprese ani hypochondrii.

Podle zprávy amerického Institutu medicíny je ME/CFS závažné, chronické, komplexní a multisystémové onemocnění, které často a dramaticky omezuje fungování postižených pacientů. (IOM, 2015)

 1. CFS je uznán Světovou zdravotnickou organizací (SZO) jako neurologické onemocnění.
 2. SZO klasifikuje CFS v ICD-10 kódem G 93.3 jako neurologickou nemoc. Toto zařazení v kategorii neurologie zachovává rovněž nová ICD-11, a to pod kódem 8E49.
 3. SZO klasifikuje neurastenii v ICD-10 kódem F48.0, zatímco ICD-11 neurastenii nezachovává.

Poznámka 1: V originále se nemoc nazývá chronic fatigue syndrome (CFS), což v překladu do češtiny zní syndrom chronické únavy. V ČR se však více vžil název ve tvaru chronický únavový syndrom. Klub pacientů preferuje původní pojmenování myalgická encefalomyelitida (ME). V moderních publikacích se nejčastěji setkáme s označením zkratkou ME/CFS, což na těchto webových stránkách respektujeme.

O neurastenii

Neurastenie = souhrn duševních a tělesných příznaků, pro něž je charakteristická tzv.dráždivá slabost. Projevuje se střídáním podrážděnosti a únavy, bolestmi hlavy, poruchami soustředění, nespavostí, řadou vegetativních obtíží (poruchy stolice, impotence, bušení srdce aj.)

Je to forma neurózy – lehká psychická porucha s delším vývojem projevující se nepřiměřenou reakcí, narušuje schopnost adaptace, příčinou může být nevyřešený konflikt (i dávný). Objevují se příznaky duševní – úzkost, neklid, dráždivost i příznaky tělesné – různé bolesti, únavnost…

(Medicínský slovník, Maxdorf)

Právě jste se měli možnost seznámit se stručným odborným popisem neurastenie. Laik si však nejspíš pod tímto pojmem představí pouhou nervovou slabost méně psychicky odolného jedince. Většina nemocných chronickým únavovým syndromem má diagnózu neurastenie (F48.0 ) zapsanou ve zdravotní dokumentaci jako stěžejní a zažívá tak bagatelizaci výrazných fyzických zdravotních potíží, neboť jde u nich údajně jen o lehkou psychickou poruchu.

Z historie přitom víme, že neurasthenia byla koncem 19. století nesmírně často diagnostikována a léčena jako „fyzické, neurologické“ onemocnění. Kolem 1. světové války téměř vymizela, a poté si neurasthenii definitivně „přivlastnil“ obor psychiatrie. Na pacienty s neurastenií se od té doby hledí s despektem.

Neurastenie v MKN-10

V MKN-10 najdeme neurastenii v kapitole V – Nemoci duševní a poruchy chování. Kódy F40 až F48 jsou vyhrazené pro Poruchy neurotické, spojené se stresem a somatoformní.

Podle MKN-10 existují dva typy neurastenie se značným překryvem.

U prvního se vyskytuje rychlá únavnost po duševním úsilí, často spojená s určitým poklesem výkonnosti v zaměstnání, týkajícím se vyrovnávání s běžnými denními úkoly, kterou dotyčný popisuje jako intruzi rušivých asociací a vzpomínek (volně vyloženo jako vtírání nepříjemných asociací nebo vzpomínek), obtížné soustředění a všeobecně neúčinné myšlení.

U druhého typu je kladen důraz na tělesnou slabost a vyčerpanost po minimální námaze s pocity svalové bolesti a neschopností uvolnit se.

U obou typů jsou navíc běžné různé fyzické symptomy jako závratě, bolest hlavy a tenze v hlavě, pocit celkové nestability, znepokojení nad zhoršujícím se pocitem tělesné a duševní pohody, podrážděnost, anhedonie/neschopnost prožívat radost, různící se deprese a úzkosti menšího stupně. Poruchy spánku v počáteční a střední fázi, může být i nápadná hypersomnie/nadměrná spavost.

Kritéria CDC pro diagnostiku chronického únavového syndromu zahrnují:

Únavu, podstatné poškození krátkodobé paměti či soustředění, časté nebo opakující se bolesti v krku, citlivé krční a podpažní lymfatické uzliny, myalgie (svalové bolesti), artralgie (bolesti kloubů) bez otoku či zarudnutí, bolesti hlavy nového typu, neosvěživý spánek, malátnost po námaze (extrémní, déletrvající vyčerpanost a vzplanutí (exacerbace) symptomů po fyzické nebo duševní námaze).

Při srovnání neurastenie podle popisu v MKN-10 s chronickým únavovým syndromem podle definice CDC z r.1994 je možné se skutečně domnívat, že jsou si podobné. Proto se za účelem podrobnějšího zkoumání zaměříme na odlišnosti.

CFS a neurastenie se liší v těchto bodech:

 • Neurastenie je hodnocena jako lehká duševní porucha, zatímco CFS je vážné, multi-systémové onemocnění. Postihuje nervový, imunitní a endokrinní systém a často má na život pacienta naprosto zásadní dopad. (IOM, 2015)
 • u neurastenie nejsou přítomny symptomy běžné u CFS související s dysfunkční imunitou: bolesti/zánět v krku, citlivé/zvětšené lymfatické uzliny, subfebrilie (zvýšené teploty) a zimnice (uváděné v Holmesových kriteriích CFS z r.1988)
 • pacienti s CFS hojně udávají opakující se virózy nebo virózy s abnormálním průběhem
 • CFS se často rozvine po prodělání infekce
 • u CFS je zdokumentován výskyt v ohniscích
 • u neurastenie se nevyskytuje svalová slabost
 • definice CFS dle CDC neobsahuje „intruzi rušivých asociací a vzpomínek“- pacienti s CFS své mentální obtíže popisují často jako „brainfog-mozková mlha“, jindy jako „při horečce“, jindy jako „rozlámané myšlení“ neschopnost pohotově vnímat a reagovat, jindy „sešlapávání pedálu ale s prázdnou nádrží“.
 • Definice CFS neobsahuje ani „neschopnost uvolnit se či odpočívat“ (v originále „inability to relax“). Pacienti s CFS udávají, že odpočinek jim nepřináší osvěžení, nikoli že nejsou schopni odpočívat, či se uvolnit.
 • „Znepokojení nad zhoršujícím se pocitem duševní a tělesné pohody“ poněkud znevažuje kritéria neurastenie. Existuje vůbec nějaké onemocnění, u kterého by se takové starosti nevyskytovaly?
 • kritéria CFS dále neobsahují samostatně anhedonii (neschopnost se radovat)

I když zde najdeme celou řadu rozdílů, tak částečný překryv dle příliš stručných vymezení pojmů neurastenie v MKN-10 a definice chronického únavového syndromu podle kriterií CDC z r.94 zřejmě vyloučit nelze. Proto není tato definice vhodná pro výzkum CFS a měla by být používána preciznější Kanadská konsenzuální kritéria (Carruters a kol. 2003). Jasně vidíme, jak zavedení pojmu chronický únavový syndrom na konci 90.let min.stol. americkým Centrem pro kontrolu nemocí (CDC) a jeho definice z r.1994 zvýšily zmatek a zaměňování s již zažitým psychiatrickým pojmem neurastenie. Proto nepřekvapuje, že některé zájmové skupiny nadále s těmito pojmy balancují. Ve Velké Británii dokonce vznikla příručka Guide to Mental Health in Primary Care (Institute of Psychiatry, 2002), která klasifikovala CFS jako duševní poruchu. Protože příručka nese logo Světové zdravotnické organizace, vyjadřovalo se k ní písemně i ústředí SZO, které jednoznačně potvrdilo, že to je „v rozporu“ se stanoviskem SZO k ME a CFS. SZO nikdy neklasifikovala ME a CFS jako psychiatrickou poruchu a nemá žádné plány tak učinit ani do budoucna. (Hraběnka z Maru, Sněmovna lordů, 2004) Zde vidíme konkrétní příklad globálního neštěstí pacientů vyvolaného v roce 1988 vytvořením pojmu chronic fatigue syndrome. Proto vítáme doporučení amerického Institutu medicíny (IOM, 2015), aby se tento termín přestal používat.

Poznámka: Není od věci na tomto místě upozornit na zajímavý pojem – pseudoneurastenii. (Předpona pseudo označuje nepravost, zdánlivou podobu.) Jedná se o neurastenické potíže, které jsou podmíněny jiným onemocněním. Např.celkovou infekcí, onemocněním jiných orgánů apod. Neurastenie je součástí neurózy, naproti tomu pseudoneurastenie doprovází jiná organická onemocnění (Praktický slovník medicíny, Maxdorf). Z tohoto úhlu pohledu by bylo možné navrhnout, že pseudoneurastenie by mohla doprovázet chronický únavový syndrom jako organické onemocnění.

Ale tato poznámka pozbývá důvodnost s ohledem na očekávané budoucí postupné vymizení pojmu neurastenie jako takového v souvislosti s jeho absencí v ICD-11.

Rozlučte se s neurastenií

V aktuální, jedenácté revizi Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11) již pojem neurastenie není uveden, patrně z důvodu své zastaralosti.

V rámci příprav na vydání ICD-11 Světovou zdravotnickou organizací byla vytvořena pracovní skupina pro Somatic Distress and Dissociative Disorders, která mimo jiné navrhla změny v oddíle o somatoformních poruchách v ICD-10. Pracovní skupina navrhla pro ICD-11 novou kategorii bodily distress disorder (BDD), která nahrazuje všechny kategorie ICD-10 v rámci skupiny somatoformních poruch (F45.0) a také neurastenie (F48.0).
Z kategorie BDD jsou ME, CFS a PVFS výslovně vyloučeny:

MKN-11, BDD

MKN-11, BDD a ME, CFS a PVFS

Podle Kanadských konsenzuálních kritérií z roku 2003, která podporují diagnostiku ME/CFS založenou na charakteristických modelech seskupení symptomů, jež odrážejí specifické oblasti patogeneze (zhoršení po námaze je povinný příznak) i vzhledem ke zprávě Institutu medicíny (IOM, 2015), se musíme, také vzhledem k historii nemoci a přibývajícím výsledkům výzkumů ME/CFS, odklonit od možnosti překryvu neurastenie jako duševní nemoci s ME/CFS. S implementací MKN-11 se přestane diagnóza neurastenie používat.

Poznámka 2: V České republice se aktuálně používá ICD-10. O implementaci ICD-11 čtěte zde.

Zdroj:

 1. Světová zdravotnická organizace, http://www.who.int/en/
 2. Gureje O, Reed GM. Bodily distress disorder in ICD-11: problems and prospects. World Psychiatry. 2016;15(3):291-292.
 3. Institute of Medicine. 2015. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/19012. ×, On line:https://www.nap.edu/catalog/19012/beyond-myalgic-encephalomyelitischronic-fatigue-syndrome-redefining-an-illness 
 4. Carruthers et al., Myalgic encephalomyelitis: International Consensus Criteria, Journal of Internal Medicine. Accepted Article, July 20, 2011, On line: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2796.2011.02428.x/full
 5. Carruthers et al., Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome:Clinical Working Case Definition, Diagnostic and Treatment Protocols; J CFS 2003, 11 (1):7@115, https://www.crcpress.com/Myalgic-Encephalomyelitis–Chronic-Fatigue-Syndrome-Clinical-Working-Case/author/p/book/9780789022073 , online: https://www.mefmaction.com/images/stories/Medical/ME-CFS-Consensus-Document.pdf
 6. Chapman S, WHO approves exclusions for PVFS, ME and CFS under ICD-11’s Bodily distress disorder, 19. 2. 2020, https://wp.me/pKrrB-555

Související odkazy: Clinical Guidelines for Psychiatrists

Datum poslední aktualizace: 19.2.2020


Na našich stránkách dále navštivte články:

Označeno s: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*