Korespondence s MZ ČR a MPSV ČR 2004 – první díl

Výzva k zaslání petice u příležitosti 12. května – Mezinárodního dne na podporu lidí s CFS

Adresát
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého náměstí 4
Praha 2

Důstojný život lidem s chronickým únavovým syndromem / akce nemocných lidí k 12. 5. 2003 – Mezinárodnímu dni lidí s chronickým únavovým syndromem/CFS

Vážené Ministerstvo zdravotnictví ČR,

chceme, aby pro nás nemocné s CFS:

– stát uznal existenci a početný výskyt této nemoci, dal peníze na její výzkum a lécbu;
– CFS byl opět uznanou dg. pro přiznávání invalidního důchodu
– aby s touto nemocí byli seznámeni hlavně lékaři z oboru imunologie, alergologie, ORL, neurologie, revmatologie, internisté, psychiatři, ale i praktičtí lékaři a pediatři /formou psaných materiálu – podrobných letáků, později formou školení/
– aby se o této chorobě vyučovalo na lékařských fakultách

upozorňujeme, že:

– místo uznání CFS, jsou nám diagnostikovány jiné méně správné dílčí diagnózy
– často žijeme celá léta na pokraji vyčerpání, kdy se denně neobejdeme bez pomoci našich nejbližších
– dostat pouze částečný invalidní důchod, je pro nás nemocné velké psychické a fyzické vypětí, mnohdy doslova i boj s lékaři a soudy; ti všichni nás považují za hypochondry a duševně narušené

Snad naši tíživou situaci pochopíte a podpoříte nás!


Odpovědi ministerstev:

1/ Také jsem poslala petici na Ministerstvo zdravotnictví, včera mi přišla odpověď, cituji: “Vážená paní, pozorně jsem se seznámil s obsahem Vašeho dopisu, v němž informujete o připravované akci Mez.dne pacientů s chronickým únavovým syndromem. Váš záměr přispět k prohloubení informovanosti o léčbě a diagnostice chron.únav.syndromu je přínosný. Ministerstvo zdrav. podporuje rovněž výzkum diagnostiky a léčby chr.ún.syndromu a to prostřednictvím Interní grantové agentury, která podporuje vědecké výzkumné studie zaměřené mimo jiné i na výzkum chr.únav.syndromu. Dekujeme za Vaši iniciativu.”

2/ Přišla mi odezva z ministerstva zdravotnictví následujícího znění: “Vážená paní, obdrželi jsme Vaši výzvu na podporu pacientů s chr. únav. syndromem a sdělujeme Vám, že jsme ji postoupili jako podnět odboru zdravotní péče MZ. Podepsán – Ing. J. Buchar – ředitel auditu a kontroly”.

Tato reakce mě ovšem neuspokojila, a tak budu kontaktovat odbor zdravotní péče MZ a pozeptám se, co hodlají dále podniknout a napravit v doposud zanedbané péči o pacienty s CFS.

Řadu let jsem mlčela a raději příliš neuváděla tuto diagnózu, i když jsem v r.1997 na ni dostala na jeden rok plný ID.

3/ Dostal jsem odpověď z MPSV ČR:

Vážený pane,

dne 22.4.2003 nám Ministerstvo zdravotnictví CR postoupilo Vaše e-mailové podání ze dne 12.4.2003, ve věci chronického únavového syndromu a invalidity. Žádáte uznání CFS jako onemocnění, které vede k plné nebo částečné invaliditě.

K Vašemu podání musíme uvést, že posuzování zdravotního stavu pro účely důchodového pojištění je upraveno právními předpisy – zákonem c. 155/1995 Sb., v pl.zn., a vyhláškou MPSV CR c. 284/1995 Sb., přílohami 2,3 a 4, v pl.zn. Základním předpokladem je zjištění zdravotního stavu pojištěnce funkčními lékařskými nálezy. Poté následuje zhodnocení schopností pojištěnce vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, duševním a smyslovým schopnostem, s přihlédnutím k vzdělání, zkušenostem, znalostem, předchozím výdělečným činnostem a schopnosti rekvalifikace. Pro konstatování plné nebo částečné invalidity je potřebné stanovit příslušný pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti, případně zda jde o zdravotní postižení, umožňující soustavnou výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek nebo zdravotní postižení značně ztěžující obecné životní podmínky.

Příloha č. 2 citované vyhlášky obsahuje v patnácti kapitolách nejčastější zdravotní postižení, jejichž důsledky mají dopad na výdělečnou schopnost. V případě, že zdravotní postižení není přímo v příloze uvedeno, umožňuje ustanovení § 6 odstavce 6 vyhlášky č. 284/1995 Sb., v pl.zn., stanovit pokles výdělečné schopnosti podle takového zdravotního postižení, které je s ním funkčním dopadem srovnatelné.

V případe chronického únavového syndromu jde o onemocnění, které se diagnostikuje na základe zjištění řady předepsaných kriterií. Působí u různých osob různé funkční poruchy – imunologické, psychiatrické, neurologické apod., a proto vzhledem k různorodosti jeho projevu a následku nebylo vhodné pro ně stanovit v citované příloze pouze jednu položku.

Proto se při posuzování zdravotního stavu osoby s chronickým únavovým syndromem postupuje dle ust. § 6 odst. 6 vyhlášky c. 284/1995 Sb., v pl.zn.. To znamená, že okruh osob s chronickým únavovým syndromem není při posuzování žádným způsobem znevýhodněn a právní úprava umožňuje individuální posouzení a uznání plné nebo částečné invalidity .

Při tvorbě posudkových medicínských hledisek pro posuzování plné a částečné invalidity MPSV spolupracovalo s odbornými lékařskými společnostmi J.E.Purkyně. Tímto postupem byl zajištěn soulad s názory odborných lékařských kruhů na problematiku zdravotních postižení a jejich důsledku na výdělečnou schopnost.

Současně si Vás dovolujeme upozornit, že Mezinárodní klasifikace nemocí , která obsahuje podstatně více kódů zdravotních postižení, je určena zejména ke statistickým sledováním o zdravotním stavu obyvatelstva. V oblasti sociálního zabezpečení slouží ke statistickým sledováním příčin pracovní neschopnosti a invalidizace, ale nelze ji schématicky použít v oblasti posuzování zdravotního stavu ve věcech sociálního zabezpečení.

Věřím, že přijmete toto vysvětlení.

S pozdravem

MUDr.Alena Budilová
ředitelka odboru
koncepce sociálně zdravotní politiky MPSV CR

Pozn.:  …z dopisu od MUDr.Budilové vyplývá, že diagnóza CFS je v ČR platná. Zákon ošetřuje též situace, kdy choroba, kterou pacient trpí,není samostatně vedená v tabulkách – jak je to v případě CFS. To je pozitivní. Ovšem, jak vidno, zákon se nedodržuje. Jinak by mi posudkový lékař klidně neřekl: „CFS není v tabulkách, – na důchod tedy nemáte nárok.“

4/… Včera jsem dostala zprávu z ministerstva zdravotnictví, že můj dopis ohledně akce Důstojný život lidem s CFS předali ministerstvu práce a sociálních věcí. Nevím, jestli tam předali všechny naše dopisy, a tak se uvidí, co bude dál. Pokud z MPSV v dohledné době neodepíší, odpověď pourguji.

5/ Odepsali mi z MPSV, ale pokud se musím vyjádřit laicky, tak vůbec nehodlají respektovat naše zdravotní a sociální problémy. Proto jsem Dr. Aleně Zvoníkové okamžitě telefonovala, bohužel bude mít celý týden dovolenou. A tak jsem se rozhodla, že jí ještě jednou napíši na její e-mail: alena.zvonikova@mpsv.cz. , čímž chci zjistit, která komise lékařů v r. 1997 zrušila dg. CFS pro stanovení invalidního důchodu, abych se tedy mohla dožadovat spravedlnosti alespoň u “fundovaných odborníků”. A zde je neúplné znění dopisu MPSV:

K problematice chronic. únavového syndromu a jeho důsledků na výdělečnou schopnost musíme konstatovat, že názory a přístupy MPSV k této problematice jsou ve shodě s názory odborné lékařské veřejnosti. Citovaná právní úprava oblasti posuzování invalidity je plně srovnatelná s obdobnými zahraničními systémy, používanými v zemích EU a po odborné stránce koresponduje s aktuálními poznatky lékařské vědy. Při posuzování invalidity nelze vycházet jen ze zjištěných funkčních poruch zdrav. stavu, ale musí se komplexně zhodnotit i zachované tělesné, smyslové a duševní schopnosti, vzdělání, zkušenosti, znalosti pojištěnce, míra jeho adaptace na zdravotní postižení, případně i zvážit schopnost rekvalifikace. Chápeme zdravotně sociální problémy pacientů s CFS, které souvisí s jejich zdrav. stavem. Např. částečný invalidní důchod je určitou formou společenské kompenzace důsledků zdrav. postižení a omezení výdělečné schopnosti. Věříme, že naše sdělení přijímáte. S pozdravem …

Pozn.: Pravý obrázek o rozdílech mezi skutečností a planými slovy, si každý můžeme udělat sám. Tady se jedná podle jakýchsi vymyšlených scénářů, aniž by je jakkoli zajímala realita, a aniž by se z ní dokonce byli schopni poučit a zaujmout nová stanoviska. Jim ale o důstojnost, o živobytí a o zdraví nejde.

… K vyjádření A. Zvoníkové „Např.částečný invalidní důchod je určitou formou společenské kompenzace důsledků zdrav. postižení a omezení výdělečné schopnosti“ bych poznamenal, že ID není žádnou formou „společenské kompenzace“. Je umožněn díky tomu, že potenciální pacienti si platí obrovské zdravotní pojištění a také obrovské daně na platy státních úředníků.

6/…Zde je můj opětovný dopis – tentokrát e-mail na MPSV Dr. Zvoníkové:

Paní doktorko,

děkuji za obsáhlou odpověď, ale já měla mým dopisem úplně jiný záměr. Proto Vás ještě prosím o zjištění jedné informace:

Ráda bych znala jména a příp. i kontakt na lékařskou komisi, která se zabývá určováním diagnóz pro stanovení invalidních důchodů, a která v r. 1997 z tabulek úplně zrušila dg. CFS.

Předem dekuje

7/… mně také konečně (po dvou měsících) přišla odpověď z ministerstva zdravotnictví. Rovnou mi napsali, abych své dotazy a připomínky adresovala MPSV CR, jelikož MZ CR nemá s CFS problém…číslo diagnózy v CR pro CFS je F 48.0 a léčení probíhá na imunologiích nejlépe při fakultních nemocnicích…..

Písmenem F začínají „Psychické poruchy a poruchy chování“. Podle ICD-10 je F48.0 Neurastenie !

Nevidím naprosto žádný důvod, proč by nemoc, u které není zatím známa příčina, měli léčit psychiatři.

8/…přišla mi odpověď z MPSV CR a obsahuje totéž, co už zde bylo zveřejněno – a to, že pacienti s CFS nejsou znevýhodňováni při posudkových řízení o přiznání ID, protože pos.lékař pacienta posuzuje podle zdravotního postižení, které je svým funkčním dopadem srovnatelné s postižením neuvedeným v příloze č.2 příslušné vyhlášky. Vše je údajně v pořádku a není ze strany nemocných s CFS žádný důvod k nespokojenosti. Se závěrem odpovědi nesouhlasím a toto stanovisko i s vysvětlením, jsem opět na MPSV CR odeslala. Musíme upozorňovat na náš problém, který vězí v tom, že posudkoví lékaři neuznávají CFS, protože není v tabulkách přílohy č.2 a neposuzují nás tak, jak by podle MPSV CR správně měli.

Zdroj: Příspěvky z diskuzního fóra na Doktorce.cz, Diskuzní témata – Nemoci, téma – Chronický únavový syndrom

Označeno s: , , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*