Slibný diagnostický nástroj – Visible-near infra-red NIR spectroscopy

Spektrální únava (Spectral fatigue)

[1. červenec 2006]
David Bradley

Slibným diagnostickým nástrojem pro zjištění chronického únavového syndromu (dále CFS), který není zatížený subjektivním profilem pacienta, je viditelná blízká infračervená vis-NIR spektroskopie spojená s chemometrickou analýzou (vis = visible, NIR = near infrared, pozn. překl.).

Příčina CFS, známého také jako myalgická encefalomyelitida, postvirový únavový syndrom a pod různými dalšími názvy včetně pohrdavého „chřipka úspěšných mladých lidí,“ není dosud známa a její symptomy jsou velmi odlišné od únavy, bolesti, svalové slabosti, deprese až k zažívacím poruchám, slabé odolnosti imunitního systému a poruchám dýchání. Navíc neexistuje jednoduchý diagnostický test pro odhalení této nemoci a pacienti proto musí často spoléhat na chápavého lékaře. Ani ten ovšem nemusí být schopen nabídnout konečnou odpověď nebo účelnou léčbu. Objektivní klinický diagnostický test by velmi usnadnil lepší pochopení této nemoci a její léčbu.

Díky Kazuyoshi Ikutovi z virologického odboru na Osacké univerzitě v Japonsku a dalším kolegům pracujícím zde a na dalších univerzitách a laboratořích (Kansai University of Welfare Science, Osaka City University Graduate School of Medicine, Sakai Bio-Clinical Laboratory, Inc) by se takový diagnostický test mohl objevit s využitím spektroskopie. Ikuta se svými kolegy si jsou vědomi toho, že jednoznačný biochemický marker CFS není znám. Argumentují tím, že technika nedestruktivní viditelné blízké infračervené spektroskopie může poskytnout nové vhledy, pokud bude pacientovo sérum porovnáno s jedinci bez této poruchy.

Výzkumníci získali u 77 pacientů a 71 zdravých dárců viditelná blízká infračervená spektra v rozsahu 600 – 1100 nm. Tato spektra byla analyzována metodami PCA (principal component analysis) a SIMCA (soft independent modelling of class analogy) za účelem vytvoření multivarietních modelů, které by odlišily CFS pacienty a zdravou kontrolní skupinu. Tým ověřil předpovídací (prediktivní) věrohodnost výsledného modelu na 54 skrytých (zamaskovaných) případech ve zdravé kontrolní skupině a 45 případech ve skupině s CFS. PCA byla úspěšná u všech skrytých vzorků, model SIMCA byl stoprocentně úspěšný u zdravých dárců a u vzorku s CFS vykázal přesnost 93.3%.

Podle Ikuty a jeho kolegů tyto výsledky nasvědčují tomu, že vis-NIRS pro séra spojená s chemometrickou analýzou může poskytnout slibný nástroj pro objektivní diagnostikování CFS. Jejich výsledky naznačují, že neznámý faktor, nebo faktory přítomné v séru všech CFS pacientů by mohly být důležitým vodítkem k příčině způsobující tuto vysilující nemoc. Dále vysvětlují: „Pro přesné provádění testů PCA a SIMCA bude třeba pokračovat ve výzkumných studiích.“ (zkráceno – pozn. překl.).

Akikazu Sakudo, člen týmu, řekl serveru  SpectroscopyNOW.com: „V této studii jsme použili vzorky séra pro vis-NIR spektroskopii. Tato metoda je proto invazivní, ale nedestruktivní. vis-NIR spektroskopie může být využita i pro neinvazivní analýzu; nyní se zaměřujeme na neinvazivní diagnostikování CFS.“

Výzkumníci připouštějí, že jejich výsledky nejsou dosud dostatečně statisticky významné (robustní) pro klinické použití. Sakudo říká: „Modely PCA a SIMCA vytvořené z Vis-NIR spektra 148 jedinců včetně 77 CFS pacientů a 71 zdravých dárců jsou z experimentálního hlediska využitelné, ale nepostačují pro praktické klinické použití. Vlivy pohlaví, rasy atd. na výsledky této diagnostické metody zůstávají nejasné. Doufejme, že po vyjasnění těchto faktorů bude tato metoda moci být využívána v klinické praxi.“

Dalším krokem ve výzkumu CFS je použití tohoto přístupu spolu s jinými zjištěními pro identifikování biochemických markerů společných CFS. „To je nejlepší cesta k porozumění příčiny CFS,“ vysvětluje Sakudo. „K tomuto cíli může přispět také náš experimentální systém vis-NIR spektroskopie spojený s chemometrickou analýzou.“

Další odkazy:

Souhrn převzatý z Wikipedie:

Infračervená radiační spektroskopie zkoumá složení (obvykle) organických směsí. Strukturu a složení směsí zjišťuje procentuální prostupností infračerveného záření vzorkem směsi. Různé frekvence jsou absorbovány různým tlakem a ohyby v molekulárních svazcích.

Blízká infračervená spektroskopie (Near infrared spectroscopy [NIRS]) je spektroskopická metoda využívající blízkou infračervenou oblast elektromagnetického spektra. (od cca 800nm do 2500nm). Obvyklé využití nachází ve farmaceutické a lékařské diagnostice (včetně vyšetření cukru v krvi a oximetrii), potravinové a agrochemické kontrole jakosti a ve výzkumu spalování.

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Zdroj: http://www.spectroscopynow.com/details/ezine/sepspec13899ezine/Spectral-fatigue.html

Upozornění: Článek má výhradně informativní charakter. Než mohou být nové vědecké poznatky přijaty do klinické praxe musí projít složitým ověřovacím procesem (v jiné laboratoři, na větším množství vzorků, v různých geografických oblastech). Cesta z výzkumu do praxe je proto velmi dlouhá.

Označeno s: , , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*