Možné příčiny CFS – překlad z oficiálního webu CDC k 11. 5. 2005

Upozornění na aktualizace oficiálních stránek CDC:

  1. V souvislosti s výsledky výzkumů C3 proběhla v květnu roku 2006 kompletní přestavba informačních stránek CDC o CFS. Proběhla rovněž tisková konference CDC – viz přepis zde. Video s českými titulky viz zde. Video v originále viz zde.
  2. V souvislosti s vydáním Zprávy IOM (Institute of Medicine. 2015. Beyond Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome: Redefining an Illness. Washington, DC: The National Academies Press. doi: 10.17226/19012. ×) proběhla dne 3. 7. 2017 zásadní aktualizace webových stránek CDC o ME/CFS – více viz zde.

Datum: 11. května 2005
Zdroj obsahu: National Center for Infectious Diseases
(Národní centrum pro infekční nemoci)

Navzdory intenzivnímu bádání zůstávají příčina nebo příčiny CFS neznámé. Jedinečná příčina CFS může být ještě odhalena, jinou možností je, že CFS je společným výsledkem nemoci vznikající z více rozhodujících příčin. Proto by se nemělo usuzovatže kterákoliv z možných níže uvedených příčin byla formálně vyloučena, nebo že tyto většinou nepropojené možné příčiny jsou vzájemně nezávislé a jedinečné (exkluzivní). Zkoumané stavy spouštějící rozvoj CFS zahrnují virovou infekci nebo jiné dočasné traumatické stavy, stres a toxiny (tj. bakteriální jedy).

Infekční činitelé (agenti)

Původně se předpokládalo, částečně kvůli podobnosti s chronickou mononukleózou, že CFS je zapříčiněn virovou infekcí, s největší pravděpodobností Epstein-Barrovým virem (EBV). Nyní se zdá zřejmé, že CFS nemůže být způsoben pouze EBV nebo pouze jedním jiným známým činitelem infekční nemoci. Nebyla nalezena žádná pevná vazba mezi infekcí s jakýmkoliv známým lidským patogenem a CFS. Kontrolní studie Centra pro kontrolu nemocí (Center for Disease Control – CDC) provedená ve čtyřech městech nenalezla žádný vztah mezi CFS a infekcí u širokého rozpětí lidských patogenů včetně EBV, lidských obalených RNA virů, lidských skupin DNA virů, enterovirů, zarděnek, Candida albicans, a novějších bornavirů a mykoplazmy. Celkově tedy tyto studie vyslovují domněnku, že mezi identifikovanými (známými) lidskými patogeny a CFS není žádný příčinný (kauzální) vztah. Nicméně zůstává možnost, že CFS může mít více příčin vedoucích ke stejnému důsledku; v takovém případě by některé viry nebo jiní infekční činitelé mohli hrát v podmnožině případů CFS spoluzaviňující roli.

Imunologie

Byla vyslovena hypotéza, že CFS může být vyvolán imunologickou dysfunkcí, např. nepatřičnou produkcí cytokinů jako je interleukin-1, nebo změnou chování některých imunitních funkcí. V tomto spojení je zřejmá jedna věc: pacienti CFS nemají poruchy imunity v měřítku tradičně spojovaném s nemocí. Někteří výzkumníci pozorovali u mnoha CFS pacientů autoprotilátky a imunitní komplexy, což jsou charakteristické znaky autoimunitního onemocnění. Přesto nebylo u CFS pacientů popsáno s tím spojené poškození tkáně typické pro autoimunitní onemocnění. U CFS pacientů nebyly pozorovány ani oportunní infekce nebo zvýšené riziko rakoviny, které se vyskytují u osob se sníženou imunitou. Někteří výzkumníci udávají nižší počty přirozených zabíječů nebo sníženou aktivitu přirozených zabíječů (natural killer cell aktivity-NK buněk) u pacientů CFS oproti zdravé kontrolní skupině, ale jiní nenašli žádné rozdíly mezi CFS pacienty a kontrolní skupinou.

Pozorování aktivačních markerů T-buněk mívá rovněž odlišnou expresi (výraz) u CFS pacientů ve srovnání s kontrolní skupinou, ale opět, ne všichni výzkumníci pozorují tyto rozdíly. Jedna velmi zajímavá hypotéza říká, že různé spouštěcí události, jako je stres nebo virová infekce, mohou vést k chronické expresi cytokinů a následně k CFS. Je známo, že podávání některých cytokinů v terapeutických dávkách způsobuje únavu, ale u CFS pacientů nebyl nikdy identifikován žádný charakteristický způsob (vzor) chronického vyměšování (sekrece) cytokinů. Někteří výzkumníci navíc zjistili klinické zlepšení u pacientů s průběžně vysokými úrovněmi obíhajících cytokinů; pokud tedy existuje vztah mezi cytokiny a CFS, je pravděpodobně složitý. Některé studie prokázaly, že CFS pacienti dostávají alergie s větší pravděpodobností než zdravá kontrolní skupina. Alergie může být jedním z predisponujících faktorů CFS, ale nemůže být jediným, protože ne všichni CFS pacienti alergie mají.

Osa hypotalamus-hypofýza-nadledviny (hypotalamo-hypofyzárně-adrenální osa – zkr.HHA nebo HPA osa)

Mnohé laboratorní studie naznačují, že centrální nervový systém může hrát v CFS důležitou roli. Fyzický nebo emoční stres, který je všeobecně považován za faktor spolupůsobící na propuknutí CFS, aktivuje HHA osu, což vede ke zvýšenému uvolňování kortizolu a dalších hormonů. Kortizol a hormon uvolňující corticotrophin (CRH), které jsou rovněž produkovány během aktivace osy HHA, ovlivňují imunitní systém a mnohé další tělní systémy. Mohou také ovlivnit některé aspekty chování. Nedávné studie odhalily, že CFS pacienti často produkují nižší hladiny kortizolu než zdravá kontrolní skupina. Podobné hormonální odchylky od normálu byly jinde pozorovány u CFS pacientů a u osob se souvisejícími poruchami jako je fibromyalgie.

Kortizol potlačuje záněty a aktivaci buněčné imunity a v omezených dávkách může zmírnit překážky v zánětlivých procesech a aktivaci imunitních buněk. Pokud jde o imunologická data, změněné hladiny kortizolu zaznamenané u případů CFS spadají do přijatelných mezí normálu a pouze průměr mezi CFS případy a kontrolní skupinou dovoluje vyvozovat rozdíly. Hladiny kortizolu proto nemohou být používány jako diagnostický marker pro jedince s CFS. řízený placebo test, ve kterém 70 CFS pacientů náhodně dostávalo každý den po 12 týdnů buï právě dostatek hydrokortizolu pro upravení kortizolu na normální hladinu, nebo placebo pilulky, ukázal, že nízké hladiny kortizolu nejsou přímo zodpovědné za symptom CFS, a že hormonální náhrada není efektivní léčbou. Další výzkum neuroendokrinních vztahů s CFS je však nutný, aby bylo možné definovat toto důležité a z velké části neprozkoumané pole.

Neurálně podmíněná hypotenze

Rowe se svými spolupracovníky prováděl studie, jestli poruchy autonomní regulace krevního tlaku a tepu (neurálně přenášená hypotenze /neurally mediated hypotension, NMH/) jsou u CFS pacientů běžné. Výzkumníci se k této možnosti obrátili, když zjistili překryv mezi CFS pacienty a osobami s NMH. NMH může být navozena (při vyšetření na sklopném stole) použitím naklápěcího stolu (lůžka) nakloněním stolu s osobou o úhel 70 stupňů na 45 minut, přičemž se sleduje krevní tlak a frekvence tepu srdce. Osoby s NMH mají za těchto podmínek nižší krevní tlak, stejně jako další charakteristické symptomy jako závratě, zrakový útlum, nebo pomalou odezvu na verbální podněty. Mnozí CFS pacienti poci?ují závratě nebo zvýšenou únavu, když stojí delší dobu, nebo když jsou v teplých místech, např. v horké sprše. Tyto stavy jak známo spouštějí rovněž NMH. Jedna studie zjistila, že 96% dospělých s klinicky diagnostikovaným CFS dostalo během testu na naklápěcím stole hypotenzi, ve srovnání s 29% u zdravé kontrolní skupiny. Test na naklápěcím stole vyvolával u pacientů také charakteristické symptomy CFS. Byla provedena studie (nekontrolovaná placebo způsobem), zda medikace vhodná pro léčbu NMH pomůže také pacientům CFS. část (podmnožina) CFS pacientů hlásila výrazné zlepšení symptomů, zlepšení však nenastalo u všech pacientů. Test medikace NMH pro CFS pacienty kontrolovaný placebo způsobem nyní probíhá.

Nutriční nedostatečnost

Neexistuje publikovaný vědecký doklad, že CFS je způsoben nutričním nedostatkem. Mnozí pacienti podávají zprávy o nesnášenlivosti k některým látkám, které se nacházejí ve stravě nebo ve volně prodejných lécích, jako je alkohol nebo umělé sladidlo aspartam. I když doklady o nutričních poruchách u CFS pacientů chybí, je třeba dodat, že vyrovnaná strava může obecně přispět k lepšímu zdraví a mívá příznivé dopady u jakékoliv chronické nemoci.

Zdroj: http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/cfs/about/causes.htm
(Verze textu, z něhož je překlad pořízený, již není z důvodu shora uvedených aktualizací stránek CDC dostupná.)

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*