Jak zvládat recidivy nemoci

Šestý klíč: Minimalizujte recidivy = znovuupadnutí do nemoci 

Převzato z publikace Deset klíčů k úspěšnému zvládání (chronické nemoci) od Bruce Campbella

Poznámka editora: Následující text je se svolením převzat z webových stránek www.cfidsselfhelp.org  – The CFIDS & Fibromyalgia Self-Help (Svépomoc při CFIDS a fibromyalgii), které nabízejí internetové kurzy praktických strategií při zvládání obecných problémů CFIDS, fibromyalgie a příbuzných onemocnění.

Přeloženo z  http://www.chronicfatiguesupport.com/library/showarticle.cfm/id/6720

Každý člověk s chronickým onemocněním prožívá období intenzivních projevů symptomů. Ať už je nazýváme recidiva, zhoršení zdravotního stavu nebo opětovné vzplanutí, tato období jsou nevyhnutelnou a často demoralizující součástí chronické nemoci. Přinášejí další bolesti a rozmrzelost, posun k horšímu může přinést pochybnosti, zda se váš stav někdy může zlepšit natrvalo. Důležitou částí zvládání vaší nemoci je proto mít připravené postupy, které vám pomohou zvládat recidivy. Tento článek se dívá na recidivy ze dvou pohledů; jednak pojednává o způsobech omezení dopadů recidivy, když už udeřila, jednak o možnostech její prevence.

Předem se ale chci zmínit ještě o jedné věci. U lidí s CFIDS a fibromyalgií se často rozvinou další chronické stavy a stejně jako u ostatních lidí se mohou projevit akutními zdravotními problémy. Takže pokud se domníváte, že zažíváte zhoršení stavu, je dobré se zeptat, jestli tyto symptomy pocházejí od CFIDS nebo fibromyalgie, anebo mají jinou příčinu. Pokud prožíváte neznámé nebo obzvlášť intenzivní symptomy, může se jednat o něco jiného. V tom případě může pro vás být lékařská péče vhodná, nebo dokonce nutná.

Snížení krutosti recidivy

Co můžete dělat, pokud cítíte zhoršení CFIDS nebo FM stavu? Zvažte nějakou kombinaci následujících šesti postupů pro snížení závažnosti a délky recidivy. Některé postupy jsou akcemi, jiné myšlenkami, které umožní situaci lépe pochopit nebo přinesou útěchu.

– Odpočiňte si

Nejobvyklejší způsob překonání zhoršení stavu je začít odpočívat, a to až do doby, kdy zhoršení začne ustupovat. Jak řekl jeden student v našem programu: „Když z jakéhokoliv důvodu přijde recidiva, řeknu si, že udělám to, co mi říká moje tělo: Odpočívej! Pokud mám na ten den plánované nějaké aktivity, řeknu si, že počkají na jindy.“

– Jednejte ihned

Délku recidivy můžete zkrátit, pokud jednáte ihned, když symptomy přijdou. Člen jedné z našich skupin řekl: „Jakmile se začnu cítit podrážděně, špatně, unaveně nebo mne začnou bolet svaly (tyto indikátory ohlašují, že recidiva bezprostředně hrozí), přestanu se vším , co zrovna dělám, stáhnu rolety a zalehnu do postele. Samotná tato akce mi pomůže začít se cítit lépe.“

– Odložte, delegujte nebo omezte úkoly

Omezení aktivit odložením úkolů, požádáním o pomoc nebo i vypuštěním ne nezbytně nutné činnosti může urychlit ukončení recidivy. Nový pohled na to, co máme udělat nám může ukázat, že některé naše činnosti nejsou nezbytné, nebo mohou být odloženy, příp. provedeny někým jiným.

– Hledejte útěchu a podporu

Pomoci vám mohou slova útěchy adresovaná sobě nebo podpora jiných lidí. Zhoršení stavu může být hluboce depresivní, pomoci mohou konejšivá slova pronesená k sobě, jako např. „to vzplanutí skončí, stejně jako skončily všechny předchozí.“ Sebeujištění vám pomůže se zklidnit a utišit vnitřní hlasy našeptávající, že už nikdy nebude lépe. Rozhovor s někým, komu můžete důvěřovat, vám může pomoci ať radou, útěchou, nebo jen pocitem spojení s jinou osobou.

– Připravte se

Mít své věci po ruce a na svém místě (například zmražené potraviny pro použití během zhoršení stavu) může zmírnit strach ze selhání a ulehčit přestát recidivu.

– Do normálního stavu se vracejte pomalu

Dlouhá období nicnedělání vás mohou zneklidnit, pokud myslíte na to, co máte dělat, ale vaše symptomy vám to znemožňují. Takové zneklidnění vás může vést k rozhodnutí začít s normálními aktivitami dříve, než je tělo připravené. Výsledkem může být další recidiva. Správnou cílovou strategií pro omezení dopadů recidivy je postupný návrat do normální úrovně aktivity, odpočinek ještě po několik dní po odeznění recidivy.

Předcházení recidivám

Můžete se nejen učit, jakými různými způsoby odpovídat na recidivy, když už začaly, ale můžete se i učit, jak recidivám předcházet nebo snížit jejich četnost. Zde je pět postupů k vaší úvaze:

– Poznejte příčiny recidiv

Některé recidivy, které prožíváte, jsou zapříčiněny nemocí nebo jinými faktory, nad kterými máte jen malou kontrolu. Ale vaše aktivity mohou hrát roli při vytváření nebo opakování (uchovávání) jiných faktorů. Změnou své odezvy můžete získat alespoň částečnou kontrolu nad recidivami a omezit jak jejich četnost, tak krutost. Zde je několik spouštěčů recidivy zmiňovaných lidmi v našich kurzech.

Nadměrná aktivita: Žití mimo svoji „energetickou zásobárnu“ je častou příčinou intenzivních symptomů. Pokud žijete naplno stylem „buď, anebo“, život se vám může vymknout z ruky.

Špatný spánek: Spánek, který neposílí, může zesílit symptomy a přivést do bludného kruhu,  ve kterém se symptomy a špatný spánek navzájem posilují. Toto je obzvlášť častý problém lidí s fibromyalgií. 

Sekundární nemoci: Akutní onemocnění nebo boj s více chronickými nemocemi najednou může snížit energii a zhoršit symptomy.

Stres: Emocionálně zabarvené události mohou přivodit recidivu. Také  dlouhodobé stresory jako rodinné konflikty mohou vaše symptomy zhoršit a zintenzivnit recidivy našimi vlastními očekáváními a reakcemi na stres.

Zvláštní události: Zvláštní události jako prázdniny, svatba nebo dovolená mohou vyvolat recidivu, neboť tlak (ať už vnitřní, nebo od ostatních) nás vede do nezvyklých úrovní našich aktivit.

– Vyrovnejte se duševně

Mnohé techniky zvládání situace, které omezují recidivy, vyžadují nové návyky a chování, ale ochota ke změně může být zakotvena v novém vidění sebe sama založeném na přijetí omezení, které nemoc přináší. Jedna studentka řekla o vlastním duševním vyrovnání toto: „Pro mne bylo důležité přijmout svůj nový život s CFS, jít dál, a uvědomit si, že se už nevrátím ke svému dřívějšímu já. Potřebovala jsem si znovu ujasnit svá očekávání vzhledem ke svému novému pohledu na sebe. Snížení požadavků a snaha opustit svůj perfekcionismus hrály v tomto procesu velkou roli.“

– Určete si své tempo

Určení si svého tempa je oblíbeným postupem pro získání stability v životě a pro předcházení recidivám. Určení si svého tempa přinejmenším znamená přizpůsobit své aktivity omezením způsobeným nemocí a vyrovnávání aktivity a odpočinku. Tyto postupy mohou zahrnovat krátká období aktivit a střídání aktivit. Svůj život můžete stabilizovat stanovením realistického časového programu. To znamená jak plánování vhodného množství aktivit, tak uchování hodně času mezi aktivitami pro odpočinek, abyste se nedostali do tlaku. Někteří pacienti vidí velký přínos v zachovávání denního řádu. Plánovaný a předvídatelný život může pomoci omezit recidivy. Zvyk je méně stresující než novoty. Předvídatelný život zvyšuje vaše schopnosti žít se svými omezeními. Záleží na podrobném pochopení svých omezení a na tomto základě na stanovení programu vašich aktivit, které budou ctít tato omezení.

– Využijte odpočinku

Pravidelně naplánovaný odpočinek může zabránit recidivám. Jeden student k tomu řekl: „Myslím, že dvě patnáctiminutovky klidu denně byly tou nejdůležitější věcí, kterou jsem udělal pro své zotavení.“ Více odpočinku před, během a po zvláštních událostech, jakými jsou např. prázdniny nebo dovolené, nebo po prodělání sekundární nemoci může pomoci vyhnout se recidivám nebo zmírnit jejich krutost. Pokud předem znáte termín neobvyklého vynaložení sil, např. výletu nebo zvláštní rodinné sešlosti, můžete omezit jeho negativní vlivy delším odpočinkem po několik dní před touto akcí, během akce a také po skončení akce.

– Kontrolujte napětí

Opakovaně během dne zkontrolujte své svaly, zda nejsou zbytečně zatnuté. V případě, že ano, vědomě je uvolněte. Výsledky výzkumů ukazují, že praktiky pravidelného snižování stresu velmi pomáhají při omezování symptomů. Techniky popsané např. v dalším článku této řady mohou, pokud jsou používány konzistentně, omezit přecitlivělost na stres. Může vám také pomoci omezení zdrojů stresu ve vašem životě přidáním radostných aktivit a pěstováním podpůrných vztahů.

– Veďte si záznamy

Vedení zdravotního deníku pomáhá omezit recidivy ve dvou směrech. Za prvé, záznamy vám pomohou poznat svoji energetickou zásobárnu a podrobně porozumět svým omezením. Také vám umožní zodpovědět si otázky typu: Kolik hodin denně mohu být aktivní bez toho, aby se zhoršily mé symptomy? Kolik potřebuji spánku? Jak pravidelně zůstávám bez větších výkyvů? Jak na mne působí stresující události? Co spouští mé recidivy? Za druhé, záznamy mohou sloužit jako zdroj informací. Vidět záznam o spojení mezi nadměrnou aktivitou a zvýšenými symptomy vám pomůže stát se zodpovědnými za své aktivity.

Shrnutí

Recidivy jsou nevyhnutelnou částí chronického onemocnění, ale jejich příčiny je možné pochopit a jejich frekvenci a krutost lze snížit použitím svépomocných postupů.

© Bruce Campbell, Ph.D., a www.cfidsselfhelp.org. Všechna práva vyhrazena.

Překlad pro ME/CFS.cz: PaD

Pozn. ME/CFS.cz k bodu Veďte si záznamyPokud se setkáte s opačným doporučením – příliš se nepozorovat, mohl by k vysvětlení pomoci i tento vytištěný článek s doporučeními zahraničních odborníků, kteří připravily pokyny pro nemocné na základě dlouhodobých zkušeností v této oblasti.

Označeno s: , ,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*