Invalidní důchody – změny od 1.1.2010

Stávající dvoustupňový systém invalidních důchodů (částečný a plný invalidní důchod) byl od 1. 1. 2010 nahrazen systémem třístupňovým (invalidita I. – III. stupně).

Dle novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení, je pojištěnec invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles jeho pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

V případě, že pracovní schopnost poklesla:

 1. a) nejméně o 35 %, ale nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu I. stupně,
 2. b) nejméně o 50 %, ale nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu II. stupně,
 3. c) nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu III. stupně.

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod činí u pojištěnce ve věku:

 1. a) do 20 let méně než jeden rok,
 2. b) od 20 let do 22 let jeden rok,
 3. c) od 22 let do 24 let dva roky,
 4. d) od 24 let do 26 let tři roky,
 5. e) od 26 let do 28 let čtyři roky a
 6. f) nad 28 let pět roků z posledních deseti let před vznikem invalidity.

Pozor! Nově bude stanovena podmínka pro osoby, u nichž invalidita nastala po 38. roku. Zde je rozhodná doba 20 let před vznikem invalidity a potřebná doba pojištění činí 10 roků.

Pokud jde o výši invalidního důchodu, zůstává i zde zachován dvousložkový princip. Důchod bude nadále tvořen pevnou výměrou, jejíž výše činí v současné době 2 170 Kč, a procentní výměrou, která činí za každý celý rok doby pojištění měsíčně:

 1. a) 0,5 % výpočtového základu u invalidity I. stupně,
 2. b) 0,75 % výpočtového základu u invalidity II. stupně,
 3. c) 1,5 % výpočtového základu u invalidity III. stupně.

Přestože při změně stupně invalidity se nově stanoví výše invalidního důchodu ode dne, kdy došlo ke změně stupně invalidity, u dosavadních částečných invalidních důchodů přiznaných před 1. 1. 2010 zůstane výše důchodu zachována i v případech, že tito lidé budou po tomto datu posouzeni jako invalidé I. stupně. Pokud jde o plné invalidní důchody, tam může dojít ke snížení na částku odpovídající I. nebo II. stupni invalidity až od 13. splátky tohoto důchodu splatného po dni konání prohlídky podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění , čl. II zákona č. 306/2008 Sb., Přechodná ustanovení

bod 13. Byl-li plný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při první kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který má za následek snížení výše invalidního důchodu, sníží se výše invalidního důchodu až od třinácté splátky tohoto důchodu splatné po dni konání této prohlídky. Byl-li částečný invalidní důchod přiznán před 1. lednem 2010 a při kontrolní lékařské prohlídce konané po roce 2009 je zjištěn takový stupeň invalidity, který by měl za následek snížení výše invalidního důchodu, náleží invalidní důchod v dosavadní výši.

Zdroj: http://www.mpsv.cz/cs/1

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*