Pracovní neschopnost, invalidní důchod-přehled základních informací

Upozornění: Tento článek ještě neprošel aktualizací, některé informace již nejsou platné. Doporučujeme přečíst informace o invalidních důchodech podle novelykterá platí od 1. 1. 2010. 

Úvod: Většina nemocných ME/CFS neměla do vypuknutí potíží příliš mnoho zkušeností se sociálním zabezpečením v nemoci. Než zdravotní stav (často zcela náhle) změnil jejich životy, pracovní neschopnost znali jako zřídka využívanou několikadenní nutnost v případě úpornější chřipky či angíny, tak jak ji zná většina lidí. O invalidním důchodu ani nemluvě. Proto jsme se rozhodli zařadit tyto informace, abychom nemocným CFS, jejichž zdravotní stav je dlouhodobě nepříznivý, usnadnili orientaci v problematice.

Zestručněné základní informace zaměřené na potřeby nemocných ME/CFS

Pojištění se dělí na:
– sociální tj. nemocenské a důchodové
– zdravotní

Poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění řeší Vyhláška č. 143/1965 Sb. Ústřední rady odborů
Během pracovní neschopnosti běží tzv. podpůrčí doba § 34 (dále zkratka PD) , která ze zákona trvá maximálně jeden rok a probíhá při ní výplata nemocenských dávek, pokud má občan hrazené nemocenské pojištění. (Pozor – nezaměňovat se zdravotním pojištěním, které je povinné ze zákona a hradí se z něj zdravotní péče.)

Poskytování nemocenského po vyčerpání podpůrčí doby řeší Vyhláška Ústřední rady odborů č.143/1965 Sb.,§ 35
Poskytování nemocenského lze prodloužit na další potřebnou dobu, je-li možné očekávat, že zaměstnanec v krátké době po uplynutí řádné podpůrčí doby nabude opět pracovní schopnost. Prodloužení PD se zpravidla povolí nejprve na dobu ne delší než 3 měsíce a dále je nutné požádat o prodloužení znovu. Nemocenské je možno takto poskytovat nejdéle po dobu jednoho roku od uplynutí jednoroční podpůrčí doby. O prodloužení poskyt. nemocenského lze zažádat na OSSZ.
(neúplné znění – uvádí se jen informace vztahující se k potřebám nemocných ME/CFS)

Posuzováním dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení se zabývá Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí české republiky (zkr.MPSV ČR) č. 31/1993 Sb.
§1, odst.1- Dočasnou pracovní neschopnost (dále jen pracovní neschopnost zkr.PN) posuzuje ošetřující lékař (praktický l.,který registruje pojištěnce), popřípadě příslušná okresní správa sociálního zabezpečení svým lékařem (dále lékař OSSZ).
§2, odst.1/ Lékař uzná práce neschopným:
a) občana, jestliže vyšetřením zjistil, že mu jeho zdrav.stav pro nemoc nedovoluje vykonávat dosavadní zaměstnání nebo dosavadní samostatně výdělečnou činnost,
d) uchazeče o zaměstnání, jestliže pro zdrav.stav není schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání (uchazeč o zaměstnání je povinen poskytovat úřadu práce na jeho výzvu potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání) nebo není schopen výkonu práce v rámci vhodného zaměstnání zprostředkovaného příslušným úřadem práce

Kontrolou posuzování dočasné pracovní neschopnosti se zabývá zákon české národní rady č.582/1991 Sb. § 8a
Odst.1/ Okresní správy sociálního zabezpečení svými lékaři provádějí kontrolu posuzování dočasné pracovní neschopnosti.
Odst.2/ Tato kontrola se provádí na pracovišti ošetřujícího lékaře nebo na jiném místě určeném lékařem OSSZ a to zpravidla za osobní účasti posuzovaného občana. Lékař OSSZ může určit, ve kterých případech není přítomnost posuzovaného občana potřebná. Předvolat posuz.občana ke kontrole posuzování jeho PN je povinen jeho ošetřující lékař, předvolání musí být provedeno písemně nebo jiným prokazatelným způsobem.
Odst.4/ Zjistí-li lékař OSSZ, že zdrav.stav posuzovaného občana nevyžaduje uznání nebo další trvání PN, vydá OSSZ rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, pokud tak neučiní ošetřující lékař.
(neúplné znění – uvádí se jen body vztahující se k CFIDS)

Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopnými občany § 8b stejný zákon
Odst.1/ Kontrola dodržování léčebného režimu práce neschopným občanem může být provedena pracovníkem OSSZ i z podnětu jeho ošetřujícího lékaře, organizace, která mu vyplácí nemocenské, nebo úřadu práce, který vede občana v PN v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Nesouhlas s rozhodnutím o ukončení pracovní neschopnosti
Vyjádřit nesouhlas s ukončením pracovní neschopnosti je možné pouze do tří dnů ode dne doručení rozhodnutí! Bližší informace jsou na zadní straně Legitimace práce neschopného pojištěnce. Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, § 77. Třídenní lhůta je velmi krátká, ale její zachování v souladu se zákonem zajistí odeslání stručné verze v tomto termínu, při čemž, když v ní uvedeme, že odůvodnění návrhu na přezkoumání rozhodnutí ošetřujícího lékaře o ukončení PN nebo odůvodnění odvolání proti rozhodnutí lékaře OSSZ o ukončení PN zašleme do 14 dnů, získáme tak dostatek času, který nám umožní během těchto 14 dnů připravit si podklady (např.vyjádření odborného lékaře k zdravot. stavu), aby naše odvolání mělo lepší možnost uspět.

řízením o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity se zabývá zákon české národní rady č. 582/1991Sb., Hlava třetí
Zaměstnanec neschopný práce může být uznán plně nebo částečně invalidním
a) v řízení na základě jeho žádosti, nebo
b) jestliže zaměstnanec neschopný práce po dobu aspoň šesti měsíců, jemuž náleží nemocenské, nepožádal o ID, zahájí v případě zjištění dlouhodobě nepříznivého zdr. stavu místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení řízení o přiznání plné nebo částečné invalidity. (neúplné znění – stěžejní informace § 91 – § 98)

Posuzováním zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů se zabývá zákon čNR č.582/1991 Sb. § 8
Odst.1/ OSSZ posuzují zdravotní stav a pracovní schopnost občanů při zjiš?ovacích a kontrolních lékařských prohlídkách (KLP), za tím účelem svými lékaři posuzují
a) plnou nebo částečnou invaliditu
e) zda si občan může zvýšit vzhledem ke svému zdr.stavu životní úroveň vlastní prací (týká se částečných ID)
f) zda občan v krátké době po uplynutí PD pravděpodobně nabude opět pracovní schopnost (týká se přiznání prodloužení PD)

Odst.3/ Stanou-li se lékaři příslušné OSSZ nezpůsobilí jednat z důvodu podjatosti, pověří česká správa sociálního zabezpečení posouzením zdravotního stavu a pracovní schopnosti občana jinou OSSZ.

Odst.8/ OSSZ dávají posudky o tom, zda zdrav.stav osob odůvodňuje poskytnutí dávky důchodového pojištění. Při posuzování plné nebo částečné invalidity osob se hodnotí zdravotní stav z hlediska jejich schopnosti k výkonu občanského povolání.

Odst.10/ Při posuzování plné nebo částečné invalidity podle odst.1/ musí lékaři OSSZ vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů.
(neúplné znění – uvádí se jen informace vztahující se k potřebám nemocných CFIDS)

Žádost o dávky důchodového pojištění = v tomto případě žádost o ID.
Sepisuje se na příslušné OSSZ, nebo jde-li o zaměstnance v pracovním poměru, žádost se sepisuje u tohoto zaměstnavatele. Poté proběhne KLP, při níž posudkový lékař posuzuje zdrav.stav podle výše uvedeného zákona a dále procentní míru poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti. K tomu slouží prováděcí předpis zákona č.155/1995 Sb., jímž je vyhláška MPSV CR č.284/1995 Sb. a příloha č.2.
§6 odst.6 této vyhl. hovoří o zdrav.postiženích, která nejsou uvedená v příloze č.2 k jmenované vyhlášce (CFS byl vypuštěn v r.1997) a říká, že se stanoví procentní míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti podle takového zdrav.postižení uvedeného v této příloze, které je s ním funkčním dopadem nejvíce srovnatelné.
Plný ID se přiznává, pokud míra poklesu schopnosti soust.výdělečné činnosti je 66% a více. Zákon č.155/1995Sb., Hlava druhá, §39.
částečný ID – 33%- 65% – stejný zákon, Hlava třetí, §44.
K řízení o ID je třeba předložit tiskopis OSSZ T 400, který vyplní ošetřující lékař a přiložit odborné zprávy dokládající zdravotní stav. (Také většinou přikládá ošetřující lékař, u kterého se zprávy shromažïují.) Zde je na místě upozornit, že je výhodné, pokud si nemocný zajištění lékařských zpráv sleduje, protože jsou základem pro možnost přiznání ID. O dalších potřebných dokumentech vás informují příslušní pracovníci.
česká správa sociálního zabezpečení zašle na konci správního řízení o dávky důchodového pojištění písemné rozhodnutí v této věci.

Nesouhlas s rozhodnutím o nepřiznání invalidního důchodu (popř.nesouhlas s uznáním jen částečné invalidity):
Proti rozhodnutí o nepřiznání ID, či nepřiznání plného ID se řádné opravné prostředky v správním řízení nepřipouštějí. Proti rozhodnutí české správy sociálního zabezpečení lze podat žalobu k soudu nebo u české správy sociálního zabezpečení v Praze do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí. Poučení o odvolání je součástí doručeného rozhodnutí. V tomto soudním řízení (jedná se o správní soud) jsou nemocní osvobozeni od soudních poplatků.

Někteří nemocní považují za výhodnější, zajistit si nové lékařské ohodnocení zdrav.stavu a místo odvolání k soudu raději podat novou žádost o ID.

Důležité upozornění na nutnost sledovat důchodové pojištění!
Zákon přesně stanovuje okruh pojištěných osob – zák.č.155/1995 Sb. §5 (např.zaměstnanec v pracovním poměru).
Pro vznik nároku na ID nezávisí pouze na zdravotním stavu, ale také na druhé podmínce, kterou je splnění potřebné doby pojištění, jejíž délka je závislá na typu důchodu. Nesplněním podmínky doby pojištění jsou nejvíce ohroženy osoby dlouhodobě nezaměstnané a poživatelé částečného ID. Osobám, u nichž přerušení doby důchodového pojištění dosáhlo pěti let, hrozí akutní nebezpečí, že jim z tohoto důvodu nebude ID přiznán!
Pokud máte přiznaný částečný ID a došlo by ke zhoršení zdrav.stavu tak, že byste měli nárok na plný ID a nebo Vám čID odebrali, za čas by se Vám stav zhoršil a žádali byste o něj znovu, potom podmínkou pro přiznání důchodu je BÝT V POSLEDNÍCH DESETI LETECH PěT LET DŮCHODOVĚ POJIŠTĚNÍ (U OSOB NAD 28 LET). Pokud jste vedení na ÚP jako uchazeči o zaměstnání, započítává se do důchodového pojištění doba, po kterou pobíráte podporu v nezaměstnanosti a ještě maximálně tři roky po dočerpání této podpory! Tj.většinou souhrnně tři a půl roku!!!
Jak jste na tom s důchodovým pojištěním se dozvíte na místně příslušné OSSZ na důchodovém odd.

Závěrem:
1/ Znovu upozorňujeme, že se jedná o neúplná znění zákonů. Nejde o doslovné citace. Naším záměrem je pořízení výtahu základních informací zaměřených na potřeby nemocných ME/CFS.
2/ Ze zkušeností nemocných víme, že ne každý má štěstí na nalezení ošetřujícího lékaře, který zodpovědně přistupuje kromě řešení zdravotního stavu, taktéž k řešení sociálního zabezpečení nemocného CFS při dlouhodobě nepříznivém zdrav. stavu. (Situace kolem posudkového hodnocení CFS nahrává laxnímu přístupu k potřebám nemocných.) Neznalost zákona neomlouvá. Stav nemocných jim mnohdy neumožňuje hledat informace v zákonech nebo se informovat u právníka, výhodné je pokud převezme tento úkol někdo z rodiny. Radíme nespoléhat se výhradně na informace od lékaře či úředníka, pokud jsou nápadné tím, že neřeší uspokojivě situaci. (Např.doporučení registrovat se na úřadu práce při vyčerpání podpůrčí doby.) Je-li zdrav. stav dlouhodobě nepříznivý, dá se předpokládat nutnost řešit sociální zabezpečení, potřebné informace nabízí publikace: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené, vydala Národní rada zdravotně postižených ČR, e-mail: nrzp@nrzp.cz

3/ DOPORUČUJEME! Přečtěte si článek Invalidní důchody podle novely, která má platit od 1. 1. 2010.

Další odkazy:

Portál veřejné správy čR:  http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708?broadcastAction=ZobrazPostupZVyhledavani&POSTUP_ID=86&PRVEK_ID=361

Informační stránky čSSZ: http://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/

Nakladatelství právní a ekonomické literatury: www.sagit.cz

Sbírky zákonů:

www.mvcr.cz

www.safetyshop.cz/legislativa

www.sbcr.cz

www.zakonik.cz

Autor příspěvku: Redakce ME/CFS.cz
Verze ke dni: 9.10. 2003

Označeno s:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*